داوران

فهرست داوران بر اساس حروف الفبا:

دکتر آذراسدی کرم
دکتر جواد امین خندقی
دکتر سحر چنگیز
وحید حسین‌زاده
دکتر مجید حیدری
امیراقبال حیدرپور
دکتر سیدموسی دیباج
حجت‌الله رشادی
دکتر طاهر رضازاده سراسکانرود
دکتر ایمان زکریایى کرمانى
دکتر داود شادلو
دکتر علیرضا شیخی
دکتر مهدی صحراگرد
علیرضا طاهری مقدم
مریم طلایی
دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه
راحله فدوی
شقایق فریاد
دکترحمیدرضا قلیچ خانی
دکتر حمید کارگر
دکتر حامد کامل‌نیا
علیرضا کریمی
سیده مریم مجتبوی
دکتر محمدجواد مهدوی‌نژاد