نویسنده = خشایار قاضی‌زاده
تحلیل بازنمایی مفاهیم فرهنگ و تمدن در نگاره‌ی دربار جمشید در شاهنامه‌ی طهماسبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1401

10.30508/fhja.2022.534385.1096

سحر ذکاوت؛ خشایار قاضی‌زاده