دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تحلیل بازنمایی مفاهیم فرهنگ و تمدن در نگاره‌ی دربار جمشید در شاهنامه‌ی طهماسبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1401

10.30508/fhja.2022.534385.1096

سحر ذکاوت؛ خشایار قاضی‌زاده


2. بررسی شرایط کارآفرینی و اشتغال زایی فارغ التحصیلان رشته هنر و صنایع فلز دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1401

10.30508/fhja.2022.545867.1114

اکرم محمدی زاده؛ الهام یوسفی


3. بررسی تصویرگری نسخه خطی پزشکی مصورذخیره خوارزمشاهی محفوظ درکتابخانه ملی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.30508/fhja.2022.547261.1119

حامد ممکن