دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تاریخ شفاهی بافت قالی روستایی و عشایری استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1400

10.30508/fhja.2021.527604.1064

سیده اکرم اولیائی طبائی


2. بررسی رویکرد صوفیانه نگاره های جلوس شاهانه دربار سلطان حسین بایقرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1400

10.30508/fhja.2021.526474.1061

فهیمه سراوانی