نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، فرزانه بررسی رابطه متن وتصویر در نگاره‌های مرتبط با مضامین عاشقانه در نگارگری دوران صفوی [دوره 3، شماره 10، 1402]
 • آهنگر، علی تحلیل آثار گرافیتی در ایران طی دهه‌های 1380 و 1390 شمسی از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی [دوره 3، شماره 9، 1401]

ا

 • اردلانی، حسین بازخوانی مفهوم ریزوم در آثار پیتر آیزنمن از منظر ژیل دلوز [دوره 3، شماره 8، 1401]

ت

 • تقوی، مهسا ورود اپرا به ایران در کالبد شبیه‌خوانی (بررسی نمونه معاصر آن در جنوب خراسان) [دوره 3، شماره 8، 1401]

ج

 • جلالیان، سارا بازخوانی مفهوم ریزوم در آثار پیتر آیزنمن از منظر ژیل دلوز [دوره 3، شماره 8، 1401]

ح

 • حنایی، تکتم گذر از «سرمایه اجتماعی» به آفرینش «نظریه اجتماعی» در توسعه پایدار معماری و شهرسازی: مبانی دستیابی به سرمایه کالبدی [دوره 3، شماره 9، 1401]

خ

 • خیرآبادی، سهند تحلیل آثار گرافیتی در ایران طی دهه‌های 1380 و 1390 شمسی از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی [دوره 3، شماره 9، 1401]

ذ

 • ذباح، محبوبه تحلیل نگاره دیدار اردشیر و گلنار شاهنامه بایسنقری و تهماسبی (با تکیه‌بر جنبه دگرگونی مبنی بر دیدگاه ساختارگرایی) [دوره 3، شماره 9، 1401]

ر

 • رستگار، مسعود بررسی رابطه متن وتصویر در نگاره‌های مرتبط با مضامین عاشقانه در نگارگری دوران صفوی [دوره 3، شماره 10، 1402]
 • رستگار مقدم، مسعود تحلیل ویژگی‌های بصری سنگ‌نگاره‌های پیشاتاریخی «دره نگاران» در سراوان [دوره 3، شماره 8، 1401]

ط

 • طبسی، محسن گذر از «سرمایه اجتماعی» به آفرینش «نظریه اجتماعی» در توسعه پایدار معماری و شهرسازی: مبانی دستیابی به سرمایه کالبدی [دوره 3، شماره 9، 1401]

ف

 • فرکیش، هیرو گذر از «سرمایه اجتماعی» به آفرینش «نظریه اجتماعی» در توسعه پایدار معماری و شهرسازی: مبانی دستیابی به سرمایه کالبدی [دوره 3، شماره 9، 1401]
 • فرهنگدوست، هادی گذر از «سرمایه اجتماعی» به آفرینش «نظریه اجتماعی» در توسعه پایدار معماری و شهرسازی: مبانی دستیابی به سرمایه کالبدی [دوره 3، شماره 9، 1401]

گ

 • گرگیچ، پری تحلیل ویژگی‌های بصری سنگ‌نگاره‌های پیشاتاریخی «دره نگاران» در سراوان [دوره 3، شماره 8، 1401]

ل

 • لعل شاطری، مصطفی تحلیل نگاره دیدار اردشیر و گلنار شاهنامه بایسنقری و تهماسبی (با تکیه‌بر جنبه دگرگونی مبنی بر دیدگاه ساختارگرایی) [دوره 3، شماره 9، 1401]

م

 • مروی، مرضیه تحلیل آثار گرافیتی در ایران طی دهه‌های 1380 و 1390 شمسی از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی [دوره 3، شماره 9، 1401]
 • مهدوی، احسان ورود اپرا به ایران در کالبد شبیه‌خوانی (بررسی نمونه معاصر آن در جنوب خراسان) [دوره 3، شماره 8، 1401]

ن

 • نامداری، بنت الهدی بازخوانی مفهوم ریزوم در آثار پیتر آیزنمن از منظر ژیل دلوز [دوره 3، شماره 8، 1401]
 • نوروزی، محمدرضا تحلیل ویژگی‌های بصری سنگ‌نگاره‌های پیشاتاریخی «دره نگاران» در سراوان [دوره 3، شماره 8، 1401]