اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید کارگر

ارتباطات، رسانه، هنر مدیرمسئول

www.fhja.ir
h.kargar56gmail.com

سردبیر

دکتر فاطمه کاتب

معماری، پژوهش هنر (مطالعات عالی هنر) استاد، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)

www.alzahra.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=14&tempname=ArtResearch&PageID=13341
nfkatebgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا اشرف‌زاده

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

ashrafzadegmail.com

دکتر رقیه بهزادی

فرهنگ و زبان های باستانی، قوم شناسی، نماد شناسی دانشیار بازنشسته، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=19441
samplegmail.com

دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

زبان و ادبیات فارسی (شاهنامه پژوهی، ادبیات کودک، کلیات مسائل ادبی) استاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

dandelion.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
mahdokhtpourkhaleghigmail.com

دکتر سیدموسی دیباج

فلسفه دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/musadibadj
dibadjhotmail.com
٠٢١۶۶۴٧٧٢۴٠

دکتر رضا سپهوند

مدیریت بازرگانی، گرایش رفتار سازمانی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان

sepahvand.relu.ac.ir

دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه

زبان و ادبیات انگلیسی، ادبیات نمایشی دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

asgar.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
asgarum.ac.ir

دکتر فاطمه کاتب

معماری، پژوهش هنر (مطالعات عالی هنر) استاد، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)

nfkatebgmail.com

دکتر علی مشهدی

روانشناسی- نوروسایکولوژی بالینی استاد، دانشکده علوم تربیتی و روا‌ن‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

mashhadi.profcms.um.ac.ir/
mashhadium.ac.ir

دکتر جواد امین خندقی

فلسفه هنر استادیار موسسه آموزش عالی فردوس

ferdowsmashhad.ac.ir/Amin-Khandaghi/fa/home
j.aminferdowsmashhad.ac.ir
0000-0002-4846-829X

دکتر سحر چنگیز

فلسفه هنر استادیار موسسه آموزش عالی فردوس

ferdowsmashhad.ac.ir/Changiz/fa/home
sahar.changiz.artscholargmail.com

دکتر سیده مریم مجتبوی

معماری استادیار موسسه آموزش عالی فردوس

ferdowsmashhad.ac.ir/M_Mojtabavi/fa/home
mojtabavi_myahoo.com
0000-0001-9079-2977

معاون سردبیر

دکتر الهه حسن خویی

مهندسی معماری استادیار موسسه آموزش عالی فردوس

eli.khoueigmail.com

گرافیست

محمد محسن خضری

ارتباط تصویری مربی، گروه هنرهای تجسمی، مؤسسه آموزش عالی فردوس

ferdowsmashhad.ac.ir/
mohsen.khezrigmail.com

مدیر داخلی

مهندس فاطمه جعفری

معماری معمار و مدرس دانشکده فنی و حرفه ای الزهرا (س)مشهد

fatemeh.jafari.kogmail.com
09373687532