کلیدواژه‌ها = معماری صفوی
مطالعۀ تزئینات و نقوش کاشی‌کاری آرامگاه خواجه ربیع مشهد

دوره 2، شماره 6، آذر 1400، صفحه 10-31

10.30508/fhja.2022.555276.1131

لاله خرازیان؛ سمیه کوه جانی گوجی