اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید کارگر

ارتباطات، رسانه، هنر مدیرمسئول

www.fhja.ir
h.kargar56gmail.com

سردبیر

دکتر محمدرضا آهنچیان

مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی استاد گروه آموزشی مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی؛ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی؛ دانشگاه فردوسی مشهد

ahanchi8.profcms.um.ac.ir/
ahanchi8um.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتر داود شادلو

تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی استادیار دانشگاه هنر شیراز

www.fhja.ir
shadloudavoodgmail.com
0000-0001-8675-8442

اعضای هیات تحریریه

دکتر رقیه بهزادی

فرهنگ و زبان های باستانی، قوم شناسی، نماد شناسی دانشیار بازنشسته، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=19441
samplegmail.com

دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

زبان و ادبیات فارسی (شاهنامه پژوهی، ادبیات کودک، کلیات مسائل ادبی) استاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

dandelion.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
mahdokhtpourkhaleghigmail.com

دکتر ابوالقاسم دادور

باستان‌شناسی، نماد شناسی استاد، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)

www.alzahra.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=14&tempname=ArtResearch&PageID=13341
ghadadvaryahoo.com

دکتر سیدموسی دیباج

فلسفه دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/musadibadj
dibadjhotmail.com
٠٢١۶۶۴٧٧٢۴٠

دکتر محمدرضا راشد محصل

زبان و ادبیات فارسی (شاهنامه پژوهی، ادبیات تطبیقی، اسطوره شناسی) استاد بازنشسته، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

lib.scu.ac.ir/-/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%84
m.rashed.cggmail.com

دکتر جلال‌الدین سلطان‌کاشفى

زیبایی‌شناسی، هنرهای تجسّمی استاد بازنشسته، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران

www.art.ac.ir/Files/1/Content/dr_sotan%20kashefi%20rez.pdf
j.soltankashefigmail.com

دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه

زبان و ادبیات انگلیسی، ادبیات نمایشی دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

asgar.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
asgarum.ac.ir

دکتر فاطمه کاتب

معماری، پژوهش هنر (مطالعات عالی هنر) استاد، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)

www.alzahra.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=14&tempname=ArtResearch&PageID=13341
nfkatebgmail.com

دکتر بهروز محمودی بختیاری

زبان شناسی همگانی، ادبیات نمایشی دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mbakhtiari
mbakhtiyariut.ac.ir

دکتر علی مشهدی

علوم تربیتی و روان‌شناسی استاد، دانشکده علوم تربیتی و روا‌ن‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

mashhadi.profcms.um.ac.ir/
mashhadium.ac.ir

دکتر طاهر رضازاده سراسکانرود

تاریخ و تئوری هنر اسلامی، تاریخ فلزکاری ایرانی و اسلامی، طراحی صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

faculty.srbiau.ac.ir/t-rezazadeh/fa
tahirrizazadehgmail.com

دکتر جواد امین خندقی

فلسفه هنر، هنرهای نمایشی استادیار، گروه ادبیات و هنرهای نمایشی، مؤسسه آموزش عالی فردوس

ferdowsmashhad.ac.ir/
a.khandaqigmail.com

دکتر سحر چنگیز

فلسفه هنر و زیبایی شناسی، هنر اسلامی، ارتباط تصویری استادیار، گروه هنرهای تجسمی، مؤسسه آموزش عالی فردوس

ferdowsmashhad.ac.ir/
sahar.changiz.artscholargmail.com

دکتر مجید حیدری

فلسفه هنر استادیار، گروه هنرهای تجسمی، مؤسسه آموزش عالی فردوس

ferdowsmashhad.ac.ir/
mjdheidarygmail.com

مدیر داخلی

مهندس سیده مریم مجتبوی

مهندسی معماری مربی گروه معماری موسسه آموزش عالی فردوس

mojtabavi_myahoo.com
09034706333
0000-0001-9079-2977

ویراستار

دکتر سعیده باباجانی محمدی

مدیریت رفتاری استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

sbabajani57gmail.com
0000-0003-1649-5354

گرافیست

محمد محسن خضری

ارتباط تصویری مربی، گروه هنرهای تجسمی، مؤسسه آموزش عالی فردوس

ferdowsmashhad.ac.ir/
mohsen.khezrigmail.com