فرایند پذیرش مقالات

 • فرایند ارسال تا انتشار مقالات در نشریۀ «فردوس هنر» طی هشت مرحلۀ کلی صورت می‌پذیرد:

 • ثبت‌نام در وبگاه نشریه، بارگذاری فایل‌ها و ارسال مقاله (به‌دست نویسندۀ مسئول)؛

 • ارزیابی اولیه (5 روز کاری)؛

 • ارزیابی در هیئت منتخب تحریریه (10 روز کاری)؛

 • داوری (حداقل 2 ماه - در صورت نیاز به بازنگری کلی و داوری تطبیقی یا ارسال مقاله به داوری سوم، به این مدت افزوده خواهد شد)؛

 • ارسال موارد تکمیلی (نسخۀ نهایی فارسی و چکیده مبسوط انگلیسی) توسط نویسنده و تأیید نهایی (21 روز کاری)؛

 • پذیرش نهایی و تعیین نوبت انتشار؛

 • ویراستاری و صفحه‌آرایی؛

 • چاپ و انتشار.

 • برای اطلاع از جزئیات فرایند داوری به بخش فرایند داوری که در ادامه می‌آید مراجعه فرمایید.

فرایند داوری مقالات

فرآیند داوری و پذیرش مقالات در نشریه «فردوس هنر» شامل سه مرحله است: نخست مقاله به‌دست مدیر اجرایی را از نظر رعایت اصول شیوه‌نامه نشریه بررسی می‌شود سپس در هیئت تحریریۀ نشریه، و پس از آن - در صورت تأیید تحریریه - داوری تخصصی توسط داوران علمی. داوری مقالات در نشریه «فردوس هنر» به‌صورت دوسویه کور است [نویسندگان می‌توانند در هنگام ثبت مقاله دو داور متخصص را برای داوری پیشنهاد دهند، ولی نشریه در انتخاب داوران پیشنهادی نویسنده مختار است و درهرصورت نام داوران انتخابی نشریه برای نویسنده مشخص نخواهد شد]. در فرایند داوری، مقاله ابتدا توسط دو داور متخصص در حوزۀ مربوطه داوری می‌شود که در صورت تأیید هر دو داور در این مرحله، مقاله پذیرفته خواهد شد. رأی همسان دو داور برای تعیین تکلیف مقاله لازم است. اگر دو داور دربارۀ پذیرش مقاله هم‌نظر نباشند (یک داور مقاله را تأیید و داور دیگر مقاله را رد کند)، مقاله برای داور سوم فرستاده می‌شود. پیش از ارسال برای داور سوم، از نویسنده خواسته می‌شود که نظرات اصلاحی دو داور پیشین را روی مقاله اعمال کند، و سپس نسخۀ اصلاح‌شده برای داور سوم ارسال می‌شود. نظر داور سوم تعیین‌کنندۀ پذیرش یا عدم پذیرش مقاله است. در صورت تأیید دو داور و پس از آن تأیید نهایی هیئت تحریریه، مقاله قابل انتشار بوده و لازم است نویسنده نسخۀ نهایی فارسی و چکیده مبسوط انگلیسی را به همراه دیگر مدارک لازم برای چاپ ارائه کند.

زمان تقریبی برای بررسی اولیه و ارزیابی مقاله در هیئت تحریریه حداقل پانزده روز کاری، و در صورت پذیرش اولیه و ارسال مقاله به داوری، حداقل زمان داوری برای مقالات ارسالی به نشریه «فردوس هنر» دو ماه در نظر گرفته شده است؛ بنابراین مدت‌زمان تقریبی فرایند ارسال تا پایان داوری حداقل دو ماه و نیم خواهد بود.

نظر داوران دربارۀ مقاله به‌صورت یکی از چهار مورد زیر بیان می‌شود:

 1. قابل پذیرش با شکل کنونی

 2. قابل پذیرش پس از انجام اصلاحات جزئی

 3. قابل پذیرش پس از انجام تغییرات کلی و ساختاری و بازبینی مجدد داور (در این حالت، پس از اعمال اصلاحات توسط نویسنده، مقاله مجدداً برای اعلام نظر به داور مربوطه ارجاع داده خواهد شد، در صورت تأیید داور، مقاله برای چاپ مناسب بوده و درصورتی‌که اصلاحات به‌درستی انجام نشده باشد و نظر داور مجدداً بازنگری کلی باشد، مقاله رد می‌شود).

 4. غیرقابل انتشار

تبصره: در مواردی که نویسنده نظر داور را در مورد همه یا بخشی از اصلاحات پیشنهادی نپذیرد یا برای ایرادات وارده به مقاله جوابی قانع‌کننده داشته باشد، می‌تواند نظرات و دلایل خود را در متنی تحت عنوان «پاسخ به داوران» در صفحۀ شخصی خود در وبگاه نشریه، در قسمت اضافه‌کردن فایل‌ها به دفتر مجله اعلام کند. جوابیۀ مذکور توسط سردبیر و داوران مقاله بررسی خواهد شد و نتیجه به اطلاع نویسنده خواهد رسید.