داوران

دکتر علیرضا آرام

دکتر مهدی اخوان

آقای مهراب اسدخانی

دکتر آذراسدی کرم
دکتر جواد امین خندقی
دکتر سحر چنگیز
آقای وحید حسین‌زاده
دکتر مجید حیدری
آقای امیراقبال حیدرپور
دکتر سیدموسی دیباج
آقای حجت‌الله رشادی
دکتر طاهر رضازاده سراسکانرود
دکتر ایمان زکریایى کرمانى
دکتر داود شادلو
دکتر علیرضا شیخی
دکتر مهدی صحراگرد
آقای علیرضا طاهری مقدم
دکتر مریم طلایی
دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه
خانم راحله فدوی
خانم شقایق فریاد
دکترحمیدرضا قلیچ خانی
دکتر حمید کارگر
دکتر حامد کامل‌نیا
دکتر علیرضا کریمی
خانم سیده مریم مجتبوی
دکتر محمدجواد مهدوی‌نژاد

دکتر مهدی صادق احمدی

دکتر کیانوش قزوینی

دکتر مسعود رستگار

دکتر مهدخت پورخالقی

آقای صمد برقی

آقای احسان مهدوی

آقای حسین نوروزی

دکتر اکرم محمدی‌زاده

آقای سیامک برقی

دکتر علی رازی‌زاده

دکتر لاله خرازیان

دکتر صدف سرمدی

دکتر مریم مجیدی

دکتر ابوالقاسم نعمت شهربابکی

دکتر فواد نجم‌الدین

آقای محمد امین حاجی‌زاده