داوران

رتبه و وابستگی سازمانی

نام و نام خانوادگی

ردیف

دکتری فلسفه، دانشگاه قم

دکتر علیرضا آرام

1

دکتری مرمت و احیای بناهای تاریخی دانشگاه هنر

دکتر مهدی صادق احمدی

2

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

دکتر مهدی اخوان

3

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

آقای محراب اسدخانی

4

دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر آذراسدی کرم

5

استادیار گروه ادبیات نمایشی موسسه آموزش عالی فردوس

دکتر جواد امین خندقی

6

استادیار گروه معماری موسسه آموزش عالی خاوران

دکتر امیراحمد امینیان

7

پژوهشگر و مدرس دانشگاه (گروه موسیقی)

آقای سیامک برقی

8

مربی گروه موسیقی موسسه آموزش عالی فردوس

آقای صمد برقی

9

پژوهشگر و مدرس دانشگاه (گروه نقاشی)

آقای رضا بهرامی

10

استاد تمام گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهدخت پورخالقی

11

استادیار گروه گرافیک موسسه آموزش عالی فردوس

دکتر سحر چنگیز

12

مربی گروه هنر دانشگاه بیرجند

آقای محمد امین حاجی‌زاده

13

مربی گروه معماری موسسه آموزش عالی فردوس

آقای وحید حسین‌زاده

14

استادیار گروه گرافیک موسسه آموزش عالی فردوس

دکتر مجید حیدری

15

مربی گروه هنرهای چندرسانه‌ای موسسه آموزش عالی فردوس

آقای امیراقبال حیدرپور

16

استادیار گروه هنر، دانشکده الزهرا، دانشگاه فنی‌ وحرفه‌ای

دکتر لاله خرازیان

17

مربی گروه گرافیک موسسه آموزش عالی فردوس

آقای محمدحسن خضری

18

پژوهشگر و مدرس دانشگاه (گروه ادبیات نمایشی)

دکتر سهند خیرآبادی

19

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران

دکتر سیدموسی دیباج

20

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

خانم سحر ذکاوت

21

پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه

دکتر علی رازی‌زاده

22

پژوهشگر و مدرس دانشگاه (گروه نقاشی)

دکتر مسعود رستگار

23

عضو هیات علمی گروه فرش دانشگاه اراک

آقای حجت‌الله رشادی

24

استادیارِ گروه هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

دکتر طاهر رضازاده سراسکانرود

25

دانشیار گروه صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر ایمان زکریایى کرمانى

26

استادیار گروه پژوهش هنر موسسه آموزش عالی فردوس

دکتر سمانه سالک

27

پژوهشگر و مدرس دانشگاه (گروه معماری)

دکتر صدف سرمدی

28

استادیار گروه فرش، دانشگاه هنر شیراز

دکتر داود شادلو

29

دانشیار گروه صنایع دستی، دانشگاه هنر

دکتر علیرضا شیخی

30

استادیار گروه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر مهدی صحراگرد

31

مربی گروه نقاشی موسسه آموزش عالی فردوس

آقای علیرضا طاهری مقدم

32

استادیار گروه معماری دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مریم طلایی

33

دانشیار گروه زبان و ادبیان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه

34

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

خانم راحله فدوی

35

مربی گروه معماری موسسه آموزش عالی فردوس

خانم شقایق فریاد

36

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

دکتر کیانوش قزوینی

37

دکتری مطالعات نسخ خطی، دانشگاه دولتی دهلی، هند.

دکترحمیدرضا قلیچ خانی

38

رییس انجمن علمی فرش ایران

دکتر حمید کارگر

39

دانشیار گروه معماری دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حامد کامل‌نیا

40

دکتری نقاشی، دانشگاه شاهد

دکتر علیرضا کریمی

41

پژوهشگر و مدرس دانشگاه (تاریخ هنر اسلامی)

دکتر مصطفی لعل شاطری

42

استادیار گروه معماری موسسه آموزش عالی فردوس

خانم سیده مریم مجتبوی

43

پژوهشگر و مدرس دانشگاه (گروه معماری)

دکتر مریم مجیدی

44

استادیار دانشکده هنرهای صناعی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر اکرم محمدی‌زاده

45

استادیار گروه گرافیک موسسه آموزش عالی فردوس

آقای احسان مهدوی

46

استاد گروه معماری، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدجواد مهدوی‌نژاد

47

استادیار گروه معماری موسسه آموزش عالی فردوس

دکتر ایمان میرشجاعیان حسینی

48

استادیار گروه فرش دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر ابوالقاسم نعمت شهربابکی

49

عضو هیئت علمی گروه ارتباط تصویری دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر فواد نجم‌الدین

50

عضو هیئت علمی گروه صنایع دستی دانشگاه اراک

آقای حسین نوروزی

51