اهداف و چشم انداز

نشریه «فردوس هنر» با معرفی تازه‌ترین دستاوردهای حوزۀ هنر به انتشار واپسین یافته‌های علمی و پژوهشی در این زمینه می‌پردازد و اهداف زیر را دنبال می‌کند:

  • معرفی نتایج و دستاوردهای پژوهشی اصیل پژوهشگران ایرانی به جامعه علمی داخلی و خارجی؛
  • کمک به گسترش مرزهای علم و توسعه دانش نظری در حوزه‌های مختلف هنرهای تجسمی و کاربردی و مباحث میان‌رشته‌ای هنر؛
  • ایجاد زمینه برای توسعه پژوهش‌های نظری در حوزه‌های مختلف هنرهای تجسمی و کاربردی و مباحث میان‌رشته‌ای هنر؛
  • تأمین متون نظری جدید و کمک به حوزه آموزش دانشگاهی هنر؛
  • ایجاد زمینه برای انتشار پژوهش‌ها و تبادل اندیشه‌ها، داده‌ها و دانش میان پژوهشگران عرصه هنرهای تجسمی و کاربردی و مباحث میان‌رشته‌ای هنر.