مطالعه فرم و آرایه‌ها در آبریزهای دسته اناری سده‌های سوم تا هفتم هجری قمری درخراسان بزرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هنر اسلامی موسسه اموزش عالی فردوس

2 گروه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

بیان مسئله: پاکیزگی و طهارت یکی از اصول اساسی زندگی ایرانیان در فرهنگ اسلامی بوده که به این منظور ظروفی برای نگهداری و مصرف آب ساخته شده و انواع آن را آبریز نامیده‌اند. یکی از ادواری که آبریزهای فلزی به‌جامانده از آن قابل‌بررسی و تأمل است، مکتب خراسان در دوره سلجوقی است. در گروهی از آبریزهای این دوره، عنصری شبیه به انار در بالای دسته است که به نظر می‌رسد علاوه بر این ویژگی بقیه عناصر آن دارای وجود مشترکی باشد. در نتیجه مسئله اصلی این تحقیق شناخت ویژگی‌های مشترک آبریزهای دسته اناری مکتب خراسان است.
هدف مقاله: این پژوهش با تمرکز بر آبریزهای دسته اناری، قصد دارد به شناخت ویژگی‌های فرم و آرایه‌های آنها بپردازد.
سؤال پژوهش: آبریزهای دسته اناری مکتب خراسان دارای چه ویژگی‌های مشترکی در صورت و آرایه‌ها هستند؟
روش تحقیق: این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی صورت‌گرفته که برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. در نهایت پس از مشاهده کلیه این آثار، فرم و تزئینات آنها مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است.
نتیجه‌گیری: نتیجه تحقیق نشان می‌دهد تمام آبریزهای دسته اناری با فرم و ساختاری مشابه، گردنی استوانه‌ای بر روی بدنه‌ای خمره‌ای شکل دارند که انار به‌صورت حجمی سه‌بعدی در بالای دسته و برجستگی‌های دانه‌ای شکل روی دسته، نماد دانه‌ای داخل میوه انار است. همچنین بررسی رابطه انار با کاربرد این ظروف، به دو فرضیه منجر شد: نخست اینکه نقش انار در ارتباط با آب (کاربرد) و زن (کاربر این ظروف) حامل مفهوم باروری و حیات است: مفهومی که از گذشته نیز در ادیان و آداب‌ورسوم کهن ایران بوده است. دوم آنکه ممکن است نقش انار همچون بسیاری از نقوش به ارث رسیده از فرهنگ عصر ساسانی به‌عنوان عنصری تزیینی در این ظروف به‌کاررفته و فاقد هرگونه مفهوم خاصی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of forms and arrays in pomegranate watersheds of the third to seventh centuries AH in Greater Khorasan

نویسندگان [English]

  • zahra zadeimanian 1
  • mehdi sahragard 2
2 Faculty of art and architecture,Islamic azad university mashhad branch
چکیده [English]

Cleanliness and purity has been one of the basic principles of Iranian life in ancient and Islamic culture. For this reason, several objects and utensils have been made for this purpose, one of which is a container for storing and consuming water for washing, and its types have been called ewers. These vessels have been made of different materials in historical periods, including pottery and metal, but in the meantime, due to the strength of metal drains, more examples of them have been left. It can be said that the oldest historical period from which the remaining metal ewers can be studied and considered both in terms of number and stylistic features is the Seljuk period. During this period, there was a special style in making metal utensils, including ewers, which is known as Khorasan school. Since in general the ewers can be considered as two main parts of the body and neck and the existence of other parts, such as the base, handle and neck is variable in them, these differences and on the other hand the existence of different decorations on They can be effective in dividing them. A group of metal ewers of Khorasan school in the Seljuk period, which are decorated with fruits and pomegranate seeds can be considered as a separate group in ewers of this period. This research is carried out with the aim of determining the ponds after examining the ewers of these ponds, in addition to using the form of pomegranate fruit and its seeds in decoration, in other decorations as well as in the form of body, neck, What other formal and decorative commonalities do the handle and the base have in common, so that a specific structure in form and decoration can be defined for this group of ewers?
The question is, what are the similarities and differences between pomegranate-decorated ewers, in addition to using pomegranate for decoration, in the form and decorations of the body, neck, handle and base?
This research has been done by descriptive-analytical method that library and field methods have been used to collect information. Finally, after observing all these works, their form and decorations have been analyzed.
After examining the pomegranate ewers, it can be concluded that these ewers have a cylindrical neck on a jar-shaped body with a prominent ring at the junction of the two sections. In pomegranate-decorated ewers, the shape of the body jars is the same in all of them and there is little difference in their diameter change. In this group of ewers, the neck is equal to or greater than the height of the body and the diameter of the neck decreases from top to bottom, the size of which varies in each sample. In the categories of all samples of this group of ewers, ergonomic curvature is used for better grip, which has a different form of curvature of the handle. The height of the base in these ewers is adjusted to fit the shape of the body and neck and for better standing.
Regarding the decorations, the pomegranate fruit has a three-dimensional volume in a static position on top of them, with a slight difference in their position with respect to the vertical line, the slope of which reaches a maximum of 20 degrees with the straight line. On their bunches, there are grain-shaped protrusions that symbolize the seeds inside the pomegranate fruit and their number varies between 4 and 8.
After examining the neck and body decorations, it was found that in all of them, the neck is divided into three horizontal sections with lines, and plant decorations and inscriptions can be seen in them. The inscription decorations are worked in two parts, upper and lower, and in the middle part of the decorations. The face of the vertical lines is used. The body also includes plant, animal and inscription decorations - the inscription decorations are mostly seen on the shoulder.
Also, the study of the relationship between pomegranate and the use of these dishes, considering the historical background of this element in Iranian image culture, led to two hypotheses: First, the role of pomegranate in relation to water (use) and woman (user of these dishes) carries the concept of fertility and life: A concept that has long been in the ancient religions and customs of Iran. Secondly, the role of pomegranate, like many motifs inherited from the culture of the Sassanid era, may have been used as a decorative element in these dishes and lacks any special meaning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forms and Arrays
  • Watershed
  • Pomegranate Bunch
  • Khorasan School
-         آلن، جیمز ویلسن (1392). نیشابور، فلزکاری در اوایل دوره اسلامی. ترجمه: هادی بکائیان. تهران: انتشارات مرندیز. چاپ اول.
-         آیت‌اللهی، حبیب­الله و پاکیاری، سارا (1382). فلزکاری از مکتب خراسان تا عصر مغول. مطالعات هنرهای تجسمی. شماره 20. زمستان 1382. صفحه 138 تا 148.
-         ایروانی، نسرین (1394). شناخت و تحلیل فرم در ابریق­های سرامیکی ایران از سلجوقی تا پایان ایلخانی. کارشناسی ارشد. استاد راهنما: صمد سامانیان.
-         بهمنی، پردیس و مرتضایی، سید رضا(1391). معرفی سبک در محصولات کهن ایران. بررسی موردی ظروف خانگی قرون اول تا پنجم هجری. جلوه هنر. شماره 34. بهار و تابستان 1391. صفحه 5 تا 13
-         دادور، ابوالقاسم(1393). نقوش و نمادهای گیاهی و حیوانی در سفالینه­های دوران اسلامی ایران. نگارینه هنر اسلامی. شماره 4. زمستان 1393. صفحه 4 تا 18.
-         دهخدا، علی اکبر(1377). لغت نامه دهخدا. تهران : موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران . چاپ دوم
-         راشد محصل، رضا (1388). نیایش­های انسان در پیوند با طبیعت، پاژ، ش 7 (پاییز و زمستان 1388)، 145-158.
-         شمس، امیر (1379). نگاهی به نشان‌ها و نمادها در ایران باستان، هنرهای تجسمی، شماره 8 ، صفحه 194 تا 209
-         صالحی کاخکی، احمد و صدیقیان، حسین و منتظر ظهوری، مجید (1392). بررسی روند تولید سفالینه­های آبی و سفید در ایران طی ادوار مختلف اسلامی. پژوهش هنر. شماره پنجم. بهار و تابستان 1392. سال سوم. صفحه 1 تا 13
-         صفاران، الیاس و کامرانی­نژاد­سیرجانی، مریم (1397). تقابل (نقش بز کوهی و درخت) بر روی تپه شاه فیروز سیرجان با ظروف سنگ صابونی تمدن جیرفت. پژوهش در هنر و علوم‌انسانی. شماره 12. آبان 1397. صفحه 13 تا 24.
-         عادل­زاده، پروانه و پاشایی فخری، کامران. بررسی انار در اساطیر و بازتاب آن در ادب فارسی. سبک­شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب). شماره پیاپی 27. بهار (1394). صفحه 361 تا 374
-         قوچانی، عبدالله و شیرازی، باقر (1367). بررسی کتیبه­های تاریخی مجموعه نطنز و مسجد جامع نایین، اثر، شماره 26 و 27 (اردیبهشت و خرداد 1367)، صفحه 132 تا 142.
-         کشمیری، مریم (1394). بررسی پیشینه نقش گل اناری در هنر ایران از دوران باستان تا عصر سلجوقی. پژوهش هنر. شماره 10. پاییز و زمستان 1394. سال پنجم. صفحه 11 تا 24
-         کوپر، جین (1391). فرهنگ نمادهای آیینی، ترجمه رقیه بهزادی، تهران: علمی.
-         مبینی، مهتاب و آزاده شافعی (1394). نقش گیاهان اساطیری و مقدس در هنر ساسانی (با تأکید بر نقوش برجسته، فلزکاری و گچ‌بری)، جلوه هنر، شماره 14 (پاییز و زمستان)، صفحه 45 تا 64.
-         مجیدی خامنه، فریده (1379). میوه­های بهشتی در قرآن: انار. گلستان قرآن. شماره 39. آذر 1379. صفحه 27 تا 29
-         مقبلی، آناهیتا و نوروزی، مهناز (1397). تحلیل فرمی تنگ­های سفالین دوره سلجوقی کاشان در موزه متروپولیتن با رویکرد نشانه­شناسی ساختارگرا. مبانی نظری هنرهای تجسمی. شماره 6. پاییز و زمستان 1397. صفحه 45 تا 56
-         مقدم، نسرین (1392). پژوهشی درباره ارتباط فرم و عملکرد ظروف باستانی ایران. پژوهش هنر. شماره 4. زمستان 1392. صفحه 133 تا 140.
-         مولوی، جلال­الدین محمد بلخی (1385). کلیات شمس تبریزی. تهران: بیگی. چاپ دوم
-         نصر اصفهانی، زهرا و ایل­بیگی، مریم (1395). درختان اساطیری در افسانه­های هفت­پیکر نظامی. ادبیات عرفانی و اسطوره­شناختی. شماره 44. پاییز 1395. صفحه 215 تا 238
-         وارنر، رکس (1386). دانشنامه اساطیر جهان. ترجمه دکتر ابوالقاسم اسماعیلی­پور. تهران: اسطوره. چاپ اول.
-         واشقانی فراهانی، ابراهیم (1395). تحلیل اسطوره کیومرث بر اساس نظریه روان‌شناختی یونگ، زبان و ادبیات فارسی، شماره 80 (بهار و تابستان 1395)، صفحه 273 تا 300.
-          Melikian-Chirvani, Assadullah Souren (1982). Islamic Metalwork from the Iranian World, 8th-18th Centuries. Victoria and Albert Museum Catalogue.  London HMSO 1982.
 
URL1. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/449450
URL8. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/322648
URL9. https://artsandculture.google.com/asset/pot-unknown/HAGbStmOh1pNQg