چگونگی به کارگیری آیکونوگرافی و آیکونولوژی در نقد اثر بر‌پایه نظریه پانوفسکی (مطالعه موردی: مکالمه مقدس پیئِرو دِلّا فرانچسکا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر دکتری، گروه تاریخ هنر، دانشکده تاریخ، دانشگاه فلورانس، فلورانس، ایتالیا

چکیده

بیان مسئله: آیکونوگرافی به معنی شمایل‌نگاری، شاخه‌ای از مطالعات تاریخ هنر است که به مطالعه، شناساییِ محتوا و توصیف نشانه‌های موجود در آثار هنری می‌پردازد. این رشته که دارای ریشه‌های تاریخی است، در قرن بیستم میلادی بسیار موردتوجه قرار گرفت و مطالعات علمی پیرامون آن آغاز شد. ازآنجایی‌که در هنر غرب، خصوصاً دوران قرون‌وسطی و رنسانس که هنر در اختیار دین مسیحیت قرار گرفته بود، هنرمندان از نمادها و نشانه‌های بسیار زیادی برای اشاره به داستان‌ها و شخصیت‌های مسیحیت استفاده کرده‌اند، محققین زیادی را بر آن داشت که روش دقیق‌تر و تعریف‌شده‌تری را برای مطالعات آیکونوگرافی برای تحلیل آثار به‌جای‌مانده از این دوران ارائه دهند. در همین راستا، اِروین پانوفسکی، باتکیه‌بر نظریه مطرح شده توسط ابی واربورگ، مبحث آیکونولوژی به معنی شمایل‌شناسی را مطرح کرد. در این نظریه، هر اثر هنری باتوجه‌به ارزش‌های تاریخی-فرهنگی زمانِ آفرینش آن بررسی و نقد می‌شود.
هدف: هدفبررسی تفاوت میان آیکونوگرافی و آیکونولوژی و به‌کارگیری آن‌ها را در هنر رنسانس با مطالعه موردی تابلوی مکالمه مقدس اثر معروف پیئِرو دِلّا فرانچسکا است.
سؤال مقاله: چه تفاوتی میان آیکونوگرافی و آیکونولوژی وجود دارد؟ کاربرد آن‌ها در نقد اثر چگونه است؟
روش تحقیق: مقاله حاضر با روش تحقیق توصیفی-تطبیقی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای و مکتوب، بررسی کرده است.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نمایانگر آن است که استفاده از آیکونوگرافی و آیکونولوژی توأمان با هم، ارائه‌دهنده کامل‌ترین نقد هر اثر هنری است که می‌تواند وجوه پنهان اثر را نمایان کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

How to use Iconography and Iconology in artwork criticism based on Panofsky opinion (Case study: The Brera Madonna by Piero della Francesca)

نویسنده [English]

  • Yasaman Farhangpour
Ph.D Candidate, Department of of History, University of Florence, Florence, Italy
چکیده [English]

Iconography, which is formed by combining two Greek lexemes eikon + grahein, is a branch of studying the history of art that turns to surveying, concept recognition, and description of signs present in the artwork. This branch with a historical root drew much attention during the 20th century and more accurate and scientific studies were performed about it. Since the western art, especially during the Middle Ages and Renaissance, was under influence of Christianity, artists utilized a lot of signs and symbols to mentioned to stories and Christian figures. Several researchers were encouraged to present more adequately defined method to study iconography. In this line, Erwin Panofsky (1892- 1968), relying on hypothesis proposed by Aby Warburg (1866- 1929) which now a day is known as the spiritual father of the Iconography. Both German art historians, suggested the topic of iconology, forming by combination of eikon + logos. The name of Iconology (Italian: Iconologia), is derived of the fundamental volume by Cesare Ripa (1560? -1622), Iconologia overo Descrittione Dell'imagini Universali extracted from Antiquity and other places, published in 1593 in Rome by the heirs of Giovanni Gigliotti.  In this theory, each artwork is studied and reviewed by the cultural and historical values of its own creation era. The values on which the beliefs of a nation are based. In order to access to the hidden meanings in deep layers of artworks, Erwin Panofsky proposed three phases: his plan started with a pre-iconography that includes visual patterns of a work and its identification information; the second phase is analysis of iconography turning to introducing the theme of the work, story(s) and figures displayed in it. This analysis is the cognition that the audiences obtain about the certain concepts conveyed through religious, artistic sources or oral traditions. The third phase is the interpretation of iconology which is in relation with symbolic values concealed in the work. In iconology topic, the cultural, historical circumstance present in artistic atmosphere of the artwork creation period is surveyed. Regarding this attitude toward art criticism, it can be claimed that these three phases, along with each other, form the most perfect type of criticism in which all the dimensions of an artwork is taken into consideration and thus, iconology needs the highest level of critic knowledge. Since in Italian art in Medieval and Renaissance, several symbols are used to convey various religious concepts; it is one of the best present art for criticism in both sections of iconography and iconology. Using descriptive-comparative research method and based on library and written sources, this article studies the differences between these two categories and use them in Renaissance art with a case study of the well-known work of Piero della Francesca, The Brera Madonna (also known as the Pala di Brera, the Montefeltro Altarpiece or Brera Altarpiece). This is a painting executed in 1472-1474, by the technic tempera on panel, in 248 cm × 150 cm, entitled as the most famous work of the 15th century for this legend. This work which is now kept in Brera Gallery in Milan displays of the legends of holy book, which was commissioned by Federico III da Montefeltro (1422-1482), the Duke of Urbino - a walled city in the Marche region of Italy, south-west of Pesaro, a World Heritage Site - from 1474, the figures presented in this work were unknown for a long time; after transferring it from Urbino to Milan in 1811, following the Napoleonic requisitions, followed by extended studies, they were identified. The work represents a sacred conversation, with the Virgin enthroned and the sleeping Child in the middle, surrounded by a host of angels and six saints. This masterpiece represents a sacred conversation, with the Virgin enthroned and the sleeping Child in the middle, surrounded by a host of angels and saints. The Brera altarpiece is an example of the perspective research carried out by the artists of central Italy in the second half of the fifteenth century. It is a monumental work, with a magnificent treatment of light, immobile and an iconographic repertoire of extraordinary richness. Della Francesca’s work is the first Sacred Conversation developed mainly vertically: numerous altar tables throughout central-northern Italy are inspired by it. Surveying it as a case study can be a suitable example for practical use of these two iconography and iconology for art critics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iconography
  • Iconology
  • Erwin Panofsky
  • Aby Warburg
  • Piero della Francesca
پانوفسکی، اروین، 1397، معنا در هنرهای تجسمی، ندا اخوان مقدم، تهران، چشمه.
فضل وزیری شهره، تندی احمد، تفسیر نقش لیلی و مجنون در آثار غیاث‌الدین با رویکرد آیکونولوژی ، کیمیای هنر، ۱۳۹۶; ۶ (۲۲):۶۱-۷۳.
قانی، افسانه، مهرابی، فاطمه، تحلیل معنای قالیچه تصویری بختیاری با روش آیکونولوژی پانوفسکی، نشریه هنرهای صناعی ایران. ۱۳۹۷; ۱ (۲) :۹۵-۱۱۱.
نصری امیر. خوانش تصویر از دیدگاه اروین پانوفسکی. کیمیای هنر. ۱۳۹۲; ۲ (۶) :۷-۲۰.
نماز‌علیزاده، سهیلا، موسوی‌لر، اشرف‌السادات، آیکونولوژی نگاره لیلی و مجنون در سفال سلجوقی، دوره 16، شماره 75، شهریور 1398، 47-52.
Bazin, German, 1963, Storia della Pittura Italiana, trad. Frida Matalon Marchetti, Milan, Edizione per il Club del Libro.
Buchholz, Elke Linda, Buhler Gerhard, Hille Karoline, Kaeppele Susanne, Stotland Irina, 2016, Storia dell’arte, Milan, Touring.
Bulgarelli, Massimo, Alberti a Mantova. Divagazione intorno a Sant’Andrea, in Annali di Architettura, 2003 (15), pp. 9-35.
Bruschettini, Alessandro, 2018, Il Montefeltro e l’Oriente Islamico, Urbino 1430-1550, Genova, Sagep.
Bussagli, Marco (2005), Pittura, riconoscere gli stili, Florence, Giunti.
Chelli, Maurizio, 2010, Leggere un’opera d’arte, Guida per l’analisi e la comprensione della pittura, Rome, Delfini.
Curatola, Giovanni, 2018, Islam e Firenze. Arte e Collezionismo dai Medici al Novecento,  Florence, Giunti.
Giorgi, Rosa, 2011, I santi e i loro simboli, Milan, Mondarini.
Hasenmueller, Christine, Panofsky, Iconography, and Semiotics, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1978, 36 (3), pp. 289-301.
 
Pieranti, G,  Iconografia e Iconologia, in Atlas, 2016, pp. 1-8.
سایت‌ها
https://sulparnaso.wordpress.com/2015/05/01/lettura-opera-la-pala-di-brera-di-piero-della-francesca-di-sara-biancolin/ https://sulparnaso.wordpress.com/2015/05/01/lettura-opera-la-pala-di-brera-di-piero-della-francesca-di-sara-biancolin/ (access date 19/11/202)
Volpi, Cristina, 2017, Iconologia Definizione-Etimologia, Teknoring Il Portale delle Professioni Tecniche, 3 April 2017. http://www.teknoring.com/wikitecnica/rappresentazione-e-media/iconologia (access date 18/12/2020)