تحلیل اسطوره شناختی اثر شنیداری غمنومۀ فریدون به‌نویسندگی پیمان قدیمی و آهنگسازی حسین علیزاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش هنر. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. تهران. ایران

چکیده

بیان مسئله: اسطوره­‌ها به‌­عنوان نظامی بینامتنی در تولید آثار ادبی و هنری نقش بزرگی ایفا می‌­کنند. در مقاله حاضر سازه‌­ها و عناصر ساختاری داستان در اثر غم‌نومه فریدون با تاکید بر قرابت‌­های معنایی با برخی اساطیر ایرانی نظیر فریدون و ضحاک، سیاوش و نیز اسطوره­-خدایانِ باروری و قهرمان در کنار روندِ ملودی­‌پردازی و تنظیمِ موسیقایی اثر بر اساسِ مفاهیمِ اسطوره و موسیقی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته­‌اند.  
هدف تحقیق: هدف از انجام این تحقیق کشف چگونگی نمود عناصر اسطوره­ای در اثر غم‌نومه فریدون بود.
سؤال تحقیق: عناصر اسطوره‌­­ای در اثر غم‌نومه فریدون به‌­عنوان یک اثر روایی-موسیقایی چگونه نمود پیدا کرده‌­­اند و این اثر چه قرابت‌هایی با اساطیر ایرانی دارد؟
روش تحقیق: از منظر هدف؛ کاربردی و از منظر روش انجام؛ به‌­صورت توصیفی-تحلیلی بوده و مطالب نیز به­‌شیوۀ گردآوریِ کتابخانه‌­ای به دست آمده‌­اند.
نتیجه­‌گیری: در اثر غم‌نومه فریدون عناصر اسطوره­ای مطرح­‌شده نمود پیدا کرده­‌اند و موسیقی نیز باتکیه‌بر مفاهیم این عناصر به درک هرچه بهتر فضای اثر کمک شایانی می­‌نماید. غم‌نومه فریدون به‌­نوعی با روزگار معاصر پدیدآورندگانش همسو بوده و در این روایت، فریدون به‌­عنوان قهرمان در این اثر معرفی شده که در جهت اعتراض به نابسامانی­‌های موجود به استقبال مرگ می‌­رود تا نمونه‌­ای از قهرمانِ باروری باشد که با مرگش امید، کنش­گری و خودآگاهیِ اجتماعی را به ارمغان آورده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mythological analysis of A Requiem for Fereydoun written by Peyman Ghadimi and composed by Hossein Alizadeh

نویسنده [English]

 • MohammadReza Azizi
Ph.D. Student in Art studies. Tehran Science and research branch of Islamic Azad university. Tehran. Iran.
چکیده [English]

In the culture of nations and peoples, there are countless myths and legends, the basic similarities of which can be found in some works of art.Myth should be considered as a Minoan story, the origin of which is usually unknown, and the description of an action, belief, institution or phenomenon is beyond that at least part of it is taken from traditions and narrations and linked to religious rituals and beliefs. It is inseparable. In myth, events are narrated from the earliest times, in other words, how everything comes into being and continues to exist. The characters of the myth are supernatural beings and have always been possessed by an aura of holiness, its positive heroes. Myth sometimes seems to narrate historical events, but what is important in these narratives is not its historical accuracy, but the concept that the description of these stories contains for their believers, and also because it expresses man's views about himself, the world and the Creator. It does matter. Some theorists of myth in their definitions have referred to the narration of myths that many contemporary narratives and stories can be analyzed in order to obtain the mysteries in the text of the work based on myth. What has been studied in this research is somehow based on two dimensions of music and narration. Fereydoun's sad audio play, directed by Peyman Ghadimi and composed by Hossein Alizadeh, is a work that tells an almost contemporary storyline in a province in which "laughter" is the main theme in society, in which "Fereydoun" as the protagonist in It stands against oppression. At the beginning of the encounter with this work, a myth in ancient Iran called "Fereydoun and Zahak" is engraved in the mind of the audience, as if it has intertextual references to this myth. In that story, too, "Fereydoun" is the hero and they protest against the oppression of "Zahak". In Fereydoun, however, the subject is pursued in a different way and we see many metamorphoses related to Iranian myths and theories related to mythical narrations in this work. So that the victory in this work, unlike the story of Shahnameh about "Fereydoun", occurs with the death of the hero as a myth of fertility and is somehow related to the myth of "Siavash". The music in this work also helps to better understand the narrative-musical process of the story by using Iranian instruments and musical atmospheres with Western instruments, as well as relying on the Iranian instrumental line. Myths play an important role in the production of literary and artistic works as an intertextual system. In the present article, the structures and structural elements of the story by  A Requiem for Fereydoun with emphasis on semantic similarities with some Iranian myths such as Fereydoun and Zahak, Siavash and also the myth-gods of fertility and hero along with the process of melody-composition and musical arrangement of the work They have been analyzed based on the concepts of myth and music. Perhaps A Requiem for Fereydoun can also be considered as one of the narrations in which the author presents the events side by side and presents them in a way that engages the audience in belief and thought. The arrangement of the pieces of the narrative is such that the result of the work depicts a socio-political as well as a national description of the society and the days of the author and similar times.The purpose of this study was to answer the fundamental and important question of how the mythical elements in A Requiem for Fereydoun were presented as a narrative-musical work and what is the relationship between this work and Iranian mythology. Method of conducting research from the perspective of purpose; Practical and from the point of view of method; It is descriptive-analytical and the materials are obtained by collecting libraries. In the end, we came to the conclusion that in the work of A Requiem for Fereydoun, In any case, without considering music as a dynamic element of individual, social and cultural life, self-awareness and understanding of society's identity becomes impossible. As we have seen, in the parts where there is a need to convey a sad and mournful atmosphere, the role of the states of instruments or songs such as Shoor, Dashti and Homayoun has been used, and in expressing advice and invitation to hope and Activism in society has used fourfold, threefold and new. Melodic repetitions and rhythmic periods are also noteworthy in order to convey the meaning of the myth and accompany it. Victory in this work, unlike the story of Shahnameh about "Fereydoun", occurs with the death of the hero as a myth of fertility and is somehow related to the myth of "Siavash". This is where the protagonist lives in the contemporary time, and the audience of the work also leaves the calendar time and the narrative-musical myth of the story finds its existence in the present.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mythology
 • Mythical Narrative
 • A Requiem for Fereydoun
 • Peyman Ghadimi
 • Hossein Alizadeh
 • آزاده­فر، محمدرضا، 1397، اطلاعات عمومی موسیقی، چاپ ششم، تهران: نشر نی.
 • آموزگار، ژاله، 1399، تاریخ اساطیری ایران، چاپ بیستم، تهران: پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم‌انسانی.
 • اخوت، احمد، 1371، دستور زبان داستان، اصفهان: فردا.
 • اسماعیل­پور مطلق، ابوالقاسم، 1379، اسطوره، هنر، ادبیات 10، مجله هنر شعر بهار، شماره 28، ص 6-15.
 • استروس، لوی؛ ستاری، جلال، 1386، اسطوره و موسیقی، مجله مقام موسیقایی، دوره مرداد و شهریور و مهر، شماره 41، ص8-11.
 • الیاده، میرچا، 1385، رساله در تاریخ ادیان، ترجمة جلال ستاری، تهران: سروش.
 • امینی، محمدرضا، 1381، تحلیل اسطوره قهرمان در داستان ضحاک و فریدون بر اساس نظریۀ یونگ، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 17، ش 2، ص 65-53.
 • ایرانی­صفت، زهرا، 1390، نقد هنری، تهران: مهر سبحان.
 • بلخاری­قهی، حسن، 1389، حکمت هنر و زیبایی، چاپ سوم، تهران: فرهنگ اسلامی
 • بهار، مهرداد، 1381، از اسطوره تا تاریخ، تهران: چشمه.
 • بهار، مهرداد، 1387، پژوهشی بر اساطیر ایران (پارۀ نخست و پارۀ دویّم)، تهران: آگه.
 • پورداوود، ابراهیم، 1384، گات‌ها کهن‌ترین بخش اوستا، چاپ دوم، تهران: اساطیر.
 • تسلیمی، علی؛ نیکویی، علیرضا؛ بخشی، اختیار، 1384، نگاهی اسطوره­شناختی بر داستان ضحاک و فریدون بر مبنای تحلیل عناصر ساختاری آن، مجله دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی مشهد (علمی­پژوهشی)، ش150، ص 176-157.
 • تولان، مایکل، 1386، درآمدی نقادانه-زبان‌شناختی بر روایت، ترجمـة ابوالفضـل حـرّی، تهـران: بنیاد سینمایی فارابی.
 • حسین‌زاده، حمزه، 1384، ضحاک از اسطوره تا واقعیّت، تهران: ترفند.
 • خالقی، روح­الله، 1390، نظری به موسیقی ایرانی، چاپ ششم، تهران: رهروان پویش.
 • خاتمی، محمود، 1393، پیش­درآمد فلسفه­ای برای هنر ایرانی، چاپ دوم، تهران: فرهنگستان هنر.

داودی­مقدم، فریده، 1394، تحلیل روایت اسطوره­ای منظومۀ آرش کمانگیر، ادب پژوهی، ش32، ص149-127.

 • رضایتی کیشه­خاله، محرم؛ برکت، بهزاد؛ جلاله­وند؛ مجید. (1393)، اسطورۀ مرگ و باززایی در سووشون و کلیدر، نشریه ادب­پژوهی، ش27، ص 9-40.
 • شاملو، احمد، 1392، قصۀ مردی که لب نداشت، چاپ ششم، تهران: خانه ادبیات.
 • شاهین، شهناز، 1382، جایگاه تکرار و لزوم بازنویسی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه تبریز، دوره 46، ش189، ص 133=146.
 • شهرنازدار، محسن، 1384، گفت‌وگو با حسین علیزاده درباره موسیقی ایران، تهران: نشر نی.
 • فردوسی، ابوالقاسم، 1363، شاهنامه، به تصحیحی ژول مول، چاپ سوم، تهران: کتاب­های جیبی.
 • کامو، آلبر، 1387، عصیانگر، ترجمه مهستی بحرینی، تهران: نیلوفر.
 • کراپ، الکساندر، 1377، درآمدی بر اسطوره­شناسی؛ جهان اسطوره­شناسی 1، ترجمه جلال ستاری، تهران: مرکز.
 • کزازی، میرجلال­الدین، 1372، رؤیا - حماسه - اسطوره، تهران: مرکز.
 • کوپ، لارنس، 1384، اسطوره، ترجمة محمد دهقانی، تهران: علمی و فرهنگی.
 • گریمال، پیر، 1376، اسطوره­های خاورمیانه، ترجمه مجتبی عبدالله نژاد، مشهد: ترانه.
 • فریزر، جیمز جرج، 1386، شاخة زرین (پژوهشی در جـادو و دیـن)، ترجمـة کـاظم فیروزمنـد، تهران: آگاه.
 • علیزاده، حسین؛ قدیمی، پیمان، 1396، غم‌نومه فریدون، تهران: جوان.
 • مسکوب، شاهرخ، 1398، درآمدی به اساطیر ایران، چاپ سوم، تهران: فرهنگ جاوید.
 • نورانی، محسن؛ اسماعیلی، احمدرضا، 1397، واکاوی بنیان­های ادبی و فلسفی در اپراهای واگنر، نشریۀ هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی، دوره23، ش1، ص34-25.
 • واحددوست، مهوش، 1389، رویکردهای علمی به اسطوره­شناسی، تهران: سروش.
 • هرمن، دیوید، 1393، عناصر بنیادین در نظریه­های روایت، ترجمة حسین صافی پیرلوجه، تهران: گام نو.
 • یاحقی، محمدجعفر، 1375، فرهنگ اساطیر و انتشارات داستانی در ادبیات فارسی، چاپ دوم، تهران: سروش.
 • یونگ، کارل گوستاو، 1359، انسان و سمبل­هایش، ترجمه ابوطالب صارمی، چاپ دوم، تهران: پایا.