بررسی عوامل موثر بر ایجاد و ارتقاء دلبستگی به مکان در کتابخانه های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

2 گروه معماری موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

3 گروه معماری موسسه آموزش عالی فردوس

چکیده

بیان مساله: در روند توسعه شهرها با کمبود فضاهای عمومی مواجه هستیم و با افزایش روند فرد گرایی در جامعه، نیاز به مکان هایی برای تعاملات اجتماعی و گردهمایی به شدت احساس می شود. مکان سوم، یکی از انواع فضاهای عمومی است که می تواند موجب دلبستگی به مکان گردد. کتابخانه ی عمومی به عنوان یک مکان سوم باید به گونه ای طراحی شود که به عنوان بستر مناسب و ظرفی اجتماعی، زمینه حضور شهروندان را فراهم نموده، موجب تشویق آنها به مطالعه شود و در مخاطبین دلبستگی ایجاد نماید. از پیامدهای توجه نکردن به این موضوع می توان به کاهش میزان استفاده از کتابخانه ها، کاهش نقش اجتماعی آنها، از بین رفتن حس دلبستگی و جدایی افراد اشاره نمود.  بنابراین نگاه به کتابخانه به عنوان یک مکان برای تعامل اجتماعی، پاسخ به نیاز جامعه امروز است.
هدف مقاله: این پژوهش با هدف دستیابی به مولفه های موثر در ایجاد دلبستگی در کتابخانه های عمومی به انجام رسیده است. در این راستا پاسخگویی به سه پرسش اساسی زیر مورد نظر بوده است:
سوال پژوهش: چه عواملی موجب دلبستگی به مکان در فضاهای عمومی می شود؟ کدام متغیر ها تاثیرگذاری بیشتری در ایجاد دلبستگی به مکان در نمونه مورد بررسی دارند؟ و راهکارهای طراحی کتابخانه به عنوان مکان سوم به نحوی که در مخاطبین دلبستگی ایجاد کند، کدامند؟
روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و روش تحقیق در این نوشتار، براساس روش کیفی و کمی می باشد و بر استدلال منطقی استوار است. شیوه جمع آوری اطلاعات به منظور دستیابی به مبانی نظری تحقیق، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است و مولفه ها از میان متون استخراج شده اند. در ادامه به بررسی و تحلیل دلبستگی به مکان در چهار کتابخانه موفق ایران، چون باغ کتاب تهران، کتابخانه ملی ایران، کتابخانه جندی شاپور و کتابخانه قلم پرداخته شده است. در نهایت میزان تاثیرگذاری مولفه ها در نمونه باغ کتاب، از طریق پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته و از روش های انعطاف پذیری مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفتند و راهکارهایی برای طراحی کتابخانه به عنوان مکان سوم با رویکرد ایجاد دلبستگی به مکان در کاربران ارائه شده است.
نتیجه گیری: در این پژوهش مشخص شد که شش بعد کالبدی، اجتماعی، عملکردی، معنایی، احساسی، فردی و زمانی در ایجاد و ارتقا دلبستگی به مکان در کتابخانه های عمومی تاثیرگذارند. نتایج این پژوهش بر اهمیت مولفه های احساسی و کالبدی با بالاترین ضریب همبستگی با حس دلبستگی به مکان تاکید می کند. بر این اساس از میان شاخص های مولفه احساسی، شاخص «رضایتمندی» و از میان شاخص  های مولفه ی کالبدی، شاخص «راحتی» بیشترین تاثیر را بر حس دلبستگی به مکان دارند. در پایان مقاله، راهکارهای عملی در زمینه طراحی کتابخانه بر مبنای ویژگی های مکان سوم و با تاکید بر افزایش دلبستگی به مکان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors influencing the creation and promotion of place attachment in public libraries of Iran.

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Maryam Mojtabavi 1
  • Mahsa Namdar Feiz Abadi 2
  • Hamed Azadiun 3
1 Architecture department, Ferdows institute of higher education, Mashhad, Iran
2 Ferdows institute Higher Education
3 Ferdows institute Higher Education
چکیده [English]

Human beings are social creatures and they have to attend public and informal spaces for the meeting of their needs. This is while we are faced with the shortage of the public spaces in the course of the cities’ development and there is felt a need for places for social interaction and gathering with the ascent in the society’s individualization trend.
Third place is a general term for various kinds of the public spaces that host the regular, voluntary and informal assemblies away from the work and home areas. The third place is a space enabling the meeting and conversation with friends, neighbors, coworkers and even strangers. The individuals with various age and gender properties can satisfy their required wants and perform their needed activities through presence in these social spaces. The third place possesses the potential for the creation of opportunities in line with the individuals’ gathering around and establishment of social relations and it can set the ground for the development of a sense of attachment.
The human beings’ need for the affectionate interaction with the place where in they live and/or, in other words, attachment to the place is amongst the most important aspects of the human-place relationship that has to be taken into account by the urban architects, designers and planners. Attachment to a place is the point at which the contextual elements, activities and mental concepts of the place intersect. This sense of attachment causes the transformation of space to a place with certain sensory and behavioral attributes for the individuals.
Library is a sort of public space and, as clearly understood from its definition, the public spaces should be the ground of the citizens and users’ use and collective communication and they have to be able to contribute to the increase in the opportunities of the social interaction. Thus, a public urban space like a library should induce the trait “attachment to the place”. Due to the communication with the various individuals of the society, libraries play a particular role in the promotion of science and enhancement of the culture of book and book-reading.
As a third place, a public library should be designed in such a way that it can set the ground for the citizens’ presence as the proper social locus and container and encourage them to study and create a sense of attachment in the attendants. Amongst the outcomes of this issue’s negligence, the reduction in the amount of the libraries’ use and reduction in their social roles, vanishing of the sense of attachment and individuals’ separation can be pointed out. Therefore, approaching the library as a place for the social interaction has come about for responding to the needs of the today’s society. The present study aims at achieving the indicators effective in the creation of attachment to the public libraries.
In line with this, efforts will be made for finding answers to the following three essential questions: what factors cause attachment to the place in the public spaces? What variables exert a larger deal of effect on the creation of attachment to place in the studied case? What are the solutions for designing libraries as the third place in such a way that a sense of attachment can be provoked in the attendants?
The present study is an applied research which has been carried out based on a qualitative and quantitative study method. The study has been drawn on logical reasoning. The method of gathering information for the achievement of the study’s theoretical foundation is the library and documentary research and the indicators have been extracted from inside the texts. In this study and in the first step, concepts like third place, attachment to place, attachment to public libraries as the first of the society’s public spaces and legality governing the designing of the libraries have been scrutinized for the achievement of the study’s theoretical foundations; then, the attachment to place has been analyzed and investigated in four successful library in Iran, namely Tehran’s garden of books, Iran’s national Library, Jondi Shapour Library and Pen Library.
In the end, the extent of the indicators’ influence on the sample “garden of books” has been assessed through questionnaires based on flexible method following which the indicators were extracted within the format of diagrams. Next, solutions have been offered for designing libraries as the third places with an approach to sense of attachment to place in the users.
It was made clear in this study that six aspects, namely contextual, social, functional, semantic, sensory, individual and temporal, have effects on the creation and enhancement of attachment to place in the public libraries. The results of this study emphasize on the importance of the sensory and contextual indicators with the highest coefficient of correlation with the sense of attachment to place. Based thereon, amongst the indices of the indicator “sensory aspect”, “satisfaction” and, amongst the indices of the indicator “contextual aspect”, “comfortability and convenience” have the highest effect on the sense of attachment to the place. In the end of the article, practical solutions have been offered for the designing of the library based on the attributes of the third place and with an emphasis on the increase in the attachment to the place.
In the end, the designing solutions have been offered with the format of six aspects, namely contextual, social, functional, semantic, sensory and temporal, and 25 indicators. Therefore, the application of these solutions in the designing and redesigning of the public spaces like public libraries enables the transformation of these spaces into third places that can create a sense of spatial attachment in the attendants. This means that the higher the sense of attachment to the public spaces citywide such as libraries in the individuals and attendants, the more frequent would be their voluntary presence in the intended spaces. Thus, sense of attachment to a place is a significant factor when designing an environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment to place
  • public spaces
  • libraries
  • third place
- آروین، محمود، ۱۳۹۷، ارزیابی اثرات دلبستگی مکانی بر میزان تاب آوری اجتماعی در شهرها، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، شماره۳۸.
- اندیشمند، علی محمد، 1397، بررسی اجتماع پذیربودن کتابخانه های عمومی، معماری شناسی، شماره 8.
- تقوی سنگدهی, سیدمحمود و عباس ترکاشوند، 1393، نقش مکان های سوم شهری در بهبود تعاملات اجتماعی، اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا و اکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی، تهران
- خانی زاده، شهریار، 1392، طراحی کتابخانه درایران و جهان (اصول و مبانی معماری و طراحی داخلی کتابخانه ها از کلاسیک تا معاصر)، نشر هنر معماری قرن.
- دانشپور، سید عبدالهادی، سپهری مقدم، منصور، چرخچیان، مریم، 1388، تبیین مدل دلبستگی به مکان و بررسی عناصر و ابعاد مختلف آن، نشریه هنرهای زیبا، شماره38.
- دانشمند، علی محمد، 1397، بررسی اجتماع پذیر بودن کتابخانه های عمومی، مجله معماری شناسی، سال دوم، شماره 8.
- سجاد زاده، حسن، 1392، نقش دلبستگی به مکان در هویت بخشی به میدان های شهری (نمونه موردی: میدان آرامگاه شهر همدان)، باغ نظر، سال 10، شماره 25.
- سیاوش پور، بهرام، آبرون، علی اصغر، موسوی، سیده مهسا، 1398، رهیافت های طراحی فضاهای عمومی اجتماع پذیری شهری برگرفته شده از ویژگی مکان سوم، فصلنامه علمی تخصصی مطالعات شهری و پژوهش های شهری، سال2، شماره4.
- صادقی فرشته، رویا، دانشگر مقدم، گلرخ، دژدار، امید، 1391، بررسی رابطه طرح کالبدی در مجتمع های مسکونی و حس دلبستگی به مکان در بین ساکنین (مطالعه نمونه موردی: مجتمع های مسکونی امام خمینی و امام رضا در همدان)، فصلنامه مدیریت شهری، شماره30.
- صراف زاده، مریم، محمدی منفرد، رباب، عزار سقلی، محمد، 1396، کتابخانه ها به عنوان مکانی برای تعامل اجتماعی، ماهنامه ارتباط علمی، شماره2، دوره42.
- ضمیری، مهسا، ضمیری، محمدرضا، 1394، مکان سوم، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
- علی مردانی، مسعود، مهدی نژاد، جمال الدین، افهمی، طلیعه، ۱۳۹۴، رشد کیفی فضای شهری به منظور ارتقا تعاملات اجتماعی (نمونه موردی خیابان احمد آباد مشهد)، نشریه تخصصی هنرهای کاربردی، دوره چهارم.
- مدنی پور، علی، نوریان، فرشاد، 1391، فضاهای عمومی و خصوصی شهر، نشر شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.
- معصومی، مسیح الله، میرخطیب، اسما، 1396، بررسی تاثیر فضاهای باز مجتمع مسکونی در ایجاد حس دلبستگی به مکان (نمونه موردی: مجتمع مسکونی ششصد دستگاه در شهر مشهد)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال32، شماره3.
- نعیمی، محمدرضا، حبیبی، میلاد، 1398، بررسی تطبیق رویکردهای منطقه گرایی انتقادی و دیکانستراکتیویسم در طراحی دو پروژه عمومی شهر تهران (نمونه موردی: کتابخانه ملی، پردیس باغ کتاب تهران)، سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر، تهران.
- نوکاریزی ناهید و فربد سارا، 1394، راهکارهایی برای افزایش تعاملات اجتماعی در کتابخانه در راستای پایداری اجتماعی، کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران معماری و مدیریت شهری.
- Alexander, Laura A. (2008), Meaning of Place: Exploring long-term resident’s attachment to the physical environmental in Northern New Hampshire, Antioch University New England.
- Anton, C.E. & Lawrence, C. (2014) Home is where the heart is: The effect of place of residence on place attachment and community participation, Journal of Environment Psychology,40.
- Bonaiuto, M., Aiello, A., Perugini, M., Bonnes, M. and Ercolani. A.P. (1999), Multidimensional Environmrnt quality and neighbourhood attachment, Urban Environment, 19, pp. 331-352.
-Brown, B.B. and Werner, C.M. (1985), Social cohesiveness, territoriality and holiday decorations, Environment and Behavior, 27, pp 539-565.
- Brown, B. B, & Perkins, D. D (1992), Disruptions in place attachment. In I. Altman, & S. M. Low (Eds.), Human behavior and environments: Advances in theory and research, Place attachment, Vol. 12, pp. 279- 304, Plenum Press, New York.
- Carmona, M., Freeman, J., Rose, S., & Woolley, Helen. (2004). The Value of Public Space: How High Quality Parks and Public Spaces Create Economic, Social and Environmental Value.
- Hanks, L., Zhang, L., & Line, N. (2020). Perceived similarity in third places: Understanding
the effect of place attachment. International Journal of Hospitality Management, 86, 102455.
- Hashas, M. (2003), 'Residents' Attachment to New Urbanist versus Conventional Suburban Developments', PhD dissertation in Community and Environmental design, North Carolina State University.
- Hashemnezhad , H., Yazdanfar, A. & Heidari, A. (2013). Comparison the Concepts of Sense of Place and Attachment to Place in Architectural Studies, Malaysian Journal of Society and Space ,9(1), 117- 107.
- Hernandez, B. (2001), Place Attachment: Conceptual and empirical questions. Journal of Environmental Psychology, No. 18, PP. 5 – 29.
-Hidalgo, M. C. & Hernandez, B. (2001), Place attachment: Conceptual and empirical questions, Journal of environmental Psychology, 21, pp. 273-281.
- Lewicka, Maria (2009) What makes neighborhood different from home and city? Effects of place scale in place attachment, Journal of Environmental Psychology, xxx, pp.1-17.
-Low, S.M. and Altman, l. (1992), Place attachment: a conceptual inquiry, In Low, S.M. and Altman, I.(Eds.) Place Attachment, New York, Plenum Press, pp. 12, 1-12.
- Mehta, V.,& Bosson, J. K. (2010).Third places and the social life of streets. Journal of Environment and Behavior, 42, 779-805.
- Montgomery, J, (2006), Community Strengthening through urban sociability, urban cultures Ltd.
- Oldenburg, R. (1999). The great good place: Cafes, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the heart of a community. Washington: Marlowe & Company.
- Raymond, C. M., Brown, G., & Weber, D. (2010). The measurement of place attachment: Personal, community, and environmental connections. Journal of Environmental Psychology, 30(4), 422-434.
-Relph, E.(1976), Place and place lessness, London, Pion Limited.
- Riley, R (1992), Attachment to the ordinary landscape, In I. Altman and S. Low (Eds.), Place attachment, Plenum Press, New York.
- Rubinstein, R. L & Parmelee, P. A (1992), Attachment to place and representation of life course by the elderly, Plenum Press, New York.
-Scannell, Leila and Robert Gifford (2010), The relations between natural and civic place attachment and pro-environmental behavior, Journal of Environmental Psychology 30(3).
-Shumaker, S.A., and Taylor, R.B.(1983), Toward a clarification if people-place relationships: A model of attachment to place, In N. R. Feimer and E. S. Geller (Eds.), Environmental Psychology: Directions and perspectives, New York, Praeger, pp.119-251.
-Stedman, R. C. (2003), Is it really a social construction? The contribution of physical environment to Sense of place, Society and Natural Resources, 16, pp.971-685.
- Tibaldes, F. (2003). Citizen-oriented city, (Mohammad Ahmadi-Nejad. Trans.). Tehran: Khak Press, 1th Publish.
-Tuan, Y.F. (1977), Space and place: The perspective of experience, University of Minnesota Press, Minneapolis.
Tuan, Y. F (1979), Space and place: humanistic perspective, In: Philosophy in Geography, pp. 387-427, S. Gale and G. Olson (Eds). D. Reidel, Dordrecht.
- Waxman, L. (2006). The Coffee Shop: Social and Physical Factors Influencing Place Attachment. Interior Design, 31(3), 35-53.
- www.iranmall.com