تبیین مدل روش طراحی اینفوگرافیک فرهنگی- تاریخی در محیط شهری (مطالعه موردی: اینفوگرافیک بنای گنبد خشتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرهنگیان، مشهد، ایران

2 استادیار دانشکده هنرهای صناعی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران

3 دانشیار دانشکده هنر و معماری، گروه پژوهش هنر، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

بیان مساله: بخشی از هنر گرافیک که به طراحی اطلاعات می پردازد اینفوگرافیک نام دارد. پژوهش حاضر سعی دارد با بهره گیری از عناصر هنر سنتی، به طراحی اینفوگرافیک ها در محیط شهری، هویت ببخشد. بدین منظور به ارائه یک مدل روش طراحی پرداخته است.مساله اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه می توان در ارائه مدل روش طراحی اینفوگرافیک ها، از عناصر هنر سنتی چنان بهره برد که هم کارکرد اطلاع رسانی در اینفوگرافیک ها را تامین کند و هم در بعد بصری خود، منطبق بر فرهنگ تصویری و هنر سنتی سرزمین ایران باشد.
هدف: هدف کلی این جستار، طراحی یک مدل مفهومی است که بر اساس آن برای طراحی و هویت بخشی به اینفوگرافیک ها در محیط شهری، از عناصر بصری هنر سنتی بهره برداری شود. در نهایت مدل مفهومی پژوهش با رویکرد مطالعه موردی، در محیط واقعی مورد آزمون قرار گرفته و به بنای گنبد خشتی تعمیم یافته است.
فرضیه: فرض نخست اینکه با استفاده از عناصر تصویری، شیوه بیانی و بصری سازی داده ها در آثار هنر سنتی، می توان برای اینفوگرافیک های مدرن، جنبه هویت فرهنگی- تاریخی و بومی به وجود آورد. بنا بر فرض دوم، با توجه به ابعاد و ویژگی های فرهنگی و بومی مناطق تاریخی می توان اینفوگرافیک هایی متناسب با بافت های تاریخی شهرهای مختلف ایران در دوره معاصر طراحی نمود.
روش تحقیق: روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می باشد.
نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد می توان با استفاده از عناصر تصویری هنر سنتی، برای اینفوگرافیک های مدرن، جنبه هویت فرهنگی- تاریخی به وجود آورد و با توجه به ویژگی های فرهنگی و بومی مناطق تاریخی می توان اینفوگرافیک هایی متناسب با بافت تاریخی شهرهای معاصر  ایران طراحی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining Design Method model of Cultural-Historical Infographic in Urban Environment(Case study: Kheshty Dome Building of Infographic)

نویسندگان [English]

  • Javad Nekonam 1
  • shahryar shokrepor 2
  • reza afhami 3
1 Assistant Professor, Farhangian University of Khorasan Razavi
2 Assistant Professor of Islamic Fine Arts, Tabriz Islamic Art University
3 Associate Professor, Faculty of Architecture and Urban Development, Tabriz Islamic Art University
چکیده [English]

Part of graphic art that deals with informathion design and visualization of data is called Infographic. The present study intends to use the traditional elements to design infographics in urban environments. For this purpose, we present a design methodology. There are several ways to design. The present article aims to design a cultural-historical infographic model using a rotating strategy design method. The main issue of the present research is whether in the model of the design of infographics, the elements of traditional art can be used in such a way that both the function of information in the infographics, and in its visual aspect, consistent with the culture of visual and artistic Traditional is the land of Iran. The premise of the present study is that traditional arts are the perfect solution for localization and identification of infographics. The general objectives of the present research are to use the capacity of traditional arts in the infographic expression of cultural messages and to shape the cultural-historical identity of the city. The second objective is to provide a conceptual model for designing cultural-historical infographics appropriate to the historical context of contemporary cities of Iran. Finally, the conceptual model of research with the case study approach has been tested in the real environment and has been generalized to the Kheshty Dome. The research method is descriptive-analytical and survey method. The most important findings of the present research show that using the elements of visual art of traditional art can create an aspect of cultural-historical identity for modern infographics. On the other hand, due to the cultural and native features of the historical regions, it is possible to design infographics appropriate to the historical context of contemporary cities of Iran.
The main questions that the following question seeks to answer: First, can traditional arts be used to design infographics in the context and historical context of contemporary cities of Iran that are consistent with the cultural and historical identity of the city? Second, how can we develop and generalize the cultural-historical infographic model of the present research for use in the historical context of each city?
In response to research questions, two hypotheses are raised. The first assumption is that by using visual elements, the way of expressing and visualizing data in the works of traditional art, it is possible to create a cultural-historical and native identity aspect for modern infographics. According to the second hypothesis, with regard to the cultural and native features of the historical regions, infographics adapted to the historical context of different cities of Iran in the contemporary period can be designed.
In order to test these hypotheses, the model of cultural-historical information-graphic design based on the literature of research is designed in five stages and after confirmation of the experts as the final model of the research will be presented. In order to test the model, with the approach of the case study; Infographic of the Kheshty Dome located in the historical context (Samen area) of Mashhad city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Design method"
  • " Infographics"
  • "Traditional Arts"
  • "Cultural-Historical Identity"
  • "Kheshty Dome"
- آشنا، حسام الدین و محمدرضا روحانی(1389)، هویت فرهنگی ایرانیان از رویکردهای نظری تا مولفه های بنیادی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، ش 4،صص 157-184.
- ا.داندیس، دونیس(1368) ، مبادی سوادبصری، ترجمه: مسعود سپهر، چاپ اول، تهران : سروش.
- اسلام دوست، مریم(1395)."تأثیر گرافیک محیطی متروی تهران بر فرهنگ و هویت"، هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی (هنرهای زیبا)، دوره 21 , شماره 1، صص 51-37.
-بلوکباشی، علی(1374). مجله کلک،  فرهنگ: فرهنگ زدگی یا با خود بیگانگی فرهنگی، شماره 71و 72، صص 76-68.
- جوانی، اصغر و همکاران(1396)."رویکردهای بازنمایانه در طراحی گرافیک"، باغ نظر، سال14، شماره 50، صص52-45.
- جونز، جان کریستوفر (1390)، روش های طراحی، ترجمه فرشید سرمست، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
-شایسته فر، مهناز(1385)، کاربرد ارزش های تزیینی هنراسلامی بر عناصر شهری و تاثیر آن بر توسعه فرهنگی و اجتماعی، سازمان زیباسازی شهرداری تهران.
-کایرو، آلبرتو(1394). گرافیک اطلاع رسان 2: بصری سازی تعاملی اطلاعات در مطبوعات، ترجمه احمد اشرفی و مریم سلیمی، تهران: سروش.
- مرتضایی، رضا (1381)، رهیافت هایی در طراحی مبلمان شهری، تهران: نشر سازمان شهرداری های کشور.
- میری، مهدی؛ سیدی، مهدی؛ دانشدوست، یعقوب؛ نیک جو، سوسن.(1380)، گنبدخشتیمشهد(مقبرهامیرسلطانغیاثالدینمحمدبن ... موسیبنجعفر(ع))،  فقه و اصول: وقف میراث جاویدان، شماره 35 و  36، صص 149 تا 162.
 
-Arnheim,Rudolf(2004),Visual, Thinking,Brekleley, University of California Press, p.p345.
- Horn, Robert E.(2000), information design: emergence of a new profession, publisher: jocobsen.
- Smiciklas, Mark, (2012), Infographic power: using images to communicate and attract the audience, first printing: united states of America.