تحلیل نشانه‌شناختی وجوه نمادین نقش‌مایه‌های بصری در نقاشی‌های منتخب از ناصر اویسی از دیدگاه پیرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مکتب سقاخانه از مهم‌ترین جنبش‌های هنری دهه چهل هجری شمسی در ایران است با رویکردی سنت‌گرا در عین حال نوجویانه و با الهام از روش و شیوه هنری جهانی شکل گرفت هنرمندان منتسب به این جنبش ضمن ارج نهادن عناصر تصویری کهن، آثاری پدید آوردند به دنبال تفاوت در هنر خود بودند. هنر مذکورمی‌توان از حوزه‌ی فرهنگی، هویتی، هنری رویکردهای ساختارشناسانه، نشانه‌شناسانه، روانشناسانه و غیره مورد مداقه قرار داد. هنرمندان بسیاری در این حوزه فعالیت دارند یکی از ایشان ناصر اویسی می‌باشد می‌توان جز هنرمندان برجسته این مکتب دانست.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: نوشتار حاضر درصدد معرفی و بررسی ویژگی‌های بصری و وجوه نمادین نقش‌مایه‌های تزئینی آثار منتخب از نقاشی مکتب سقاخانه ناصر اویسی می‌باشدبا ابزار ساختارشناسی و نشانه‌شناسی بر اساس دیدگاه پیرس مورد تشریح قرار می‌گیرند.

اهداف مقاله: هدف این مقاله تحلیل وجوه نمادین نقش‌مایه‌های تزئینی آثار ناصر اویسی از دیدگاه پیرس است.

سوال پژوهش: از این ‌رو نوشتار حاضر در پی پاسخ به دو سوال اساسی است: نقاشی‌های سقاخانه‌ای ناصر اویسی دارای چه ویژگی‌های بصری هستند و نقش‌مایه‌های تزئینی از چه مفاهیمی برخوردارند؟ عملکرد رویکرد نشانه‌شناسانه در آثار منتخب از ناصر اویسی چگونه است؟

روش تحقیق: این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی مورد پژوهش قرار گرفته است. این مقاله از نوع تحقیقات کیفی است و نمونه‌های مطالعاتی از منابع کتابخانه‌ای گردآوری شده است.

نتیجه گیری: نتایج نوشتار حاضر حاکی است نقوش در شش دسته طبقه‌بندی می‌شوند: نقوش انتزاعی، انسانی، جانوری، گیاهی، هندسی. نوشتاری. نقاش نقشمایه‌های همچون همچون گل‌بابونه، انار، اسب، زن، اشکال(مربع، دایره، مثلث و لوزی)خطوط نستعلیق و بداهه نویسی، اشیا همچون سه تار در آثارش بهره برده است مفاهیمی همچون قدرت، بردباری، خوشتن-داری، باروری، آفرینش، آزادی در ارتباط است. تعادل، توازن، حرکت، جز خصایص تصویری این آثار می‌باشند. نشانه‌های بن‌مایه-های تزئینی آثار هنرمند مذکور بیشتر نمادین و نمایه‌ای است نوع نشانه‌ فیگوراتیو-انتزاعی و انتزاعی- ناشبیه‌ساز محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Semiotic analysis of symbolic aspects of visual themes in selected paintings by Nasser Oveysi from Pierce's point of view

نویسندگان [English]

  • Farnoush Shamili 1
  • ghadryeh maleki 2
1 Associate Professor of Visual Arts Faculty, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.
2 Master of Art research, Islamic Art University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Statement of the problem: The Saqaqhana school is one of the most important artistic movements of the 1940s in Iran, which was formed with a traditionalist and at the same time innovative approach and was inspired by the global art method and the artists attributed to this movement are respected. Incorporating old visual elements, they created works that looked for differences in their art. The mentioned art can be studied from the field of culture, identity, art, etc., with structural, semiotic, psychological, etc. approaches. Many artists are active in this field, one of them is Nasser Owaisi, who can be considered as one of the prominent artists of this school.

Importance and necessity of conducting research: The present article aims to introduce and examine the visual characteristics and symbolic aspects of decorative motifs in selected works of the Saqaqhana school of painting by Nasser Owais, which is analyzed with the tools of structuralism and semiotics based on Peirce's point of view. They are explained.

Objectives of the article: The objective of this article is to analyze the symbolic aspects of decorative motifs in the works of Nasser Owaisi from Peirce's point of view.

Research question: Therefore, this article seeks to answer two basic questions: What are the visual characteristics of Naser Owaisi's Saqakhane paintings and what are the meanings of the decorative motifs? What is the performance of the semiotic approach in the selected works of Nasser Owaisi?

Research method: This research has been researched with a descriptive-analytical method. This article is a qualitative research and study samples are collected from library sources.

Conclusion: The results of this paper indicate that motifs are classified into six categories: abstract, human, animal, plant, and geometric motifs. written The painter has used motifs such as chamomile flowers, pomegranates, horses, women, shapes (squares, circles, triangles and rhombuses) and improvisational lines, objects such as three strings in his works, which are associated with concepts such as power , tolerance, pleasure, fertility, creation and freedom are related. Balance, equilibrium, movement are among the visual characteristics of these works. The signs of the decorative motifs of the above-mentioned artist's works are mostly symbolic and indexical and are considered figurative-abstract and abstract-similatory signs.

Key words: semiotics, Naqsh-mayeh, Saqaqhana painting, Nasser Owaisi, PierceStatement of the problem: The Saqaqhana school is one of the most important artistic movements of the 1940s in Iran, which was formed with a traditionalist and at the same time innovative approach and was inspired by the global art method and the artists attributed to this movement are respected. Incorporating old visual elements, they created works that looked for differences in their art. The mentioned art can be studied from the field of culture, identity, art, etc., with structural, semiotic, psychological, etc. approaches. Many artists are active in this field, one of them is Nasser Owaisi, who can be considered as one of the prominent artists of this school.

Importance and necessity of conducting research: The present article aims to introduce and examine the visual characteristics and symbolic aspects of decorative motifs in selected works of the Saqaqhana school of painting by Nasser Owais, which is analyzed with the tools of structuralism and semiotics based on Peirce's point of view. They are explained.

Objectives of the article: The objective of this article is to analyze the symbolic aspects of decorative motifs in the works of Nasser Owaisi from Peirce's point of view.

Research question: Therefore, this article seeks to answer two basic questions: What are the visual characteristics of Naser Owaisi's Saqakhane paintings and what are the meanings of the decorative motifs? What is the performance of the semiotic approach in the selected works of Nasser Owaisi?

Research method: This research has been researched with a descriptive-analytical method. This article is a qualitative research and study samples are collected from library sources.

Conclusion: The results of this paper indicate that motifs are classified into six categories: abstract, human, animal, plant, and geometric motifs. written The painter has used motifs such as chamomile flowers, pomegranates, horses, women, shapes (squares, circles, triangles and rhombuses) and improvisational lines, objects such as three strings in his works, which are associated with concepts such as power , tolerance, pleasure, fertility, creation and freedom are related. Balance, equilibrium, movement are among the visual characteristics of these works. The signs of the decorative motifs of the above-mentioned artist's works are mostly symbolic and indexical and are considered figurative-abstract and abstract-similatory signs.

Key words: semiotics, Naqsh-mayeh, Saqaqhana painting, Nasser Owaisi, Pierce

کلیدواژه‌ها [English]

  • semiotics
  • Naqsh-mayeh
  • Saqaqhana painting
  • Nasser Owaisi
  • Pierce