بررسی شخصیت‌گزینی در تصویرسازی‌ انبیاء الهی در کتاب چاپ سنگی مثنوی الاطفال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تصویرسازی، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

2 مصطفی لعل شاطری/ استاد مدعو، گروه باستان‌شناسی و تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه دولتی نیشابور، ایران

10.30508/fhja.2023.2008636.1165

چکیده

بیان مسئله: چاپ سنگی از دوره قاجار (1249ق) به ایران وارد شد و متعاقباً نقش مهمی در هنر و به‌ویژه حوزۀ تصویرسازی داستانی برجای نهاد. در این بین یکی از آثار برخوردار از تصویرسازی‌ کتاب مثنوی‌الاطفال است. این اثر که تلخیصی از روایت‌های مولوی بود، در دورۀ قاجار توسط مفتاح‌الملک تغییراتی در آن ایجاد و در 1309ق از سوی هنرمندی به نام میرزا مصطفی تصویرسازی و سپس منتشر شد (محفوظ در کتابخانه آستان قدس رضوی با شماره ثبت ۳۵۵۹۴).

هدف پژوهش: مثنوی‌الاطفال با برخورداری از 44 تصویر ازجمله کتاب‌های مصور ارزشمند است که تا حد زیادی بازتابی از باورها و خواست جامعۀ زمانۀ خود را نمایش می‌دهد. این پژوهش بر آن است با بررسی شخصیت‌گزینی در تصویرسازی روایت‌های مربوط به‌ انبیاء الهی و تطبیق بین متن مکتوب و تصویرسازی‌ تولیدی، میزان تأثیر متن مکتوب و نیز باورهای جامعه که میرزا مصطفی نماینده بروز آن محسوب می‌شود را مورد واکاوی قرار دهد.

سؤال پژوهش: وجوه اشتراک و افتراق از منظر شخصیت‌گزینی در تصاویر تا چه میزان است؟

روش پژوهش: این پژوهش با تکیه‌بر روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته و جامعه موردمطالعه از میان 44 تصویرسازی مربوط به 39 داستان، صرفاً 8 تصویرسازی مربوط به 7 داستان است که مبنی بر مطالعه تحلیلی-تطبیقی در تاریخِ هنر، سرانجام یافته است.

یافته‌ها: مبنی بر بررسی صورت پذیرفته، یافته‌ها حاکی از آن است که تصویرساز مثنوی‌الاطفال (میرزا مصطفی)، شخصیت‌های داستان‌های مربوط به انبیاء الهی را تا حدودی مطابق با ویژگی‌هایی مذکور در داستان‌های کتاب، تصویرسازی کرده است (وفاداری به متنِ اولیه). بااین‌حال، در قسمت‌هایی فراتر از شعر و با استفاده از هنجارهای حاکم بر جامعه و ذوق و ایده‌های شخصی تصاویری در کنار شخصیت‌های اصلی داستان به تصویر درآورده است (افزایش شخصیت‌های بصری) و گاه با کاهش بعضی از شخصیت‌ها یا انتخاب بخشی خاص از داستان، به تصویرسازی واقعۀ مذکور پرداخته است (کاهش شخصیت‌های بصری).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the selection of characters in the depiction of divine prophets in the lithographic book of Masnavi al-Atfaal

نویسندگان [English]

  • fatemeh piroozfar 1
  • Mostafa Lal Shateri 2
1 Department of Illustration. Ferdows Institute of Higher Education. Mashhad. Iran
2 Mostafa La’l Shateri/ Visiting lecturer, Department of Archeology and History, Faculty of Literature and Humanities, University of Neyshabur, Iran
چکیده [English]

Statement of the problem: Stone printing was introduced to Iran from the Qajar period (1249 AH) and subsequently played an important role in art, especially in the field of narrative illustration. Among them, one of the works has the illustration of Masnavi al-Atfal book. This work, which was a summary of Maulvi's narratives, was modified by Miftah al-Molk during the Qajar period in line with school literature, illustrated by an artist named Mirza Mustafa in 1309, and then published (preserved in Astan Quds Razavi Library with registration number 35594).

The purpose of the research: Masnavi al-Atfal, with its 44 images, is valuable among illustrated books, which largely reflects the beliefs and desires of the society of its time. This research aims to analyze the influence of the written text as well as the beliefs of the society, which Mirza Mostafa is considered to represent, by examini

ng the selection of characters in the depiction of the narratives related to divine prophets and the comparison between the written text and the production illustration.

Research Question: The main focus of the current research is to answer this question, to what extent there is a connection in the depiction of the characters mentioned in the written text and subsequently its reflection in the visual text of the stories related to the divine prophets, as well as the commonalities and differences. To what extent is it from the point of view of character selection in the images?

Research method: This research was written based on the descriptive-analytical method, and among the 44 illustrations related to 39 stories, only 8 illustrations are related to 7 stories, which was based on an analytical-adaptive study in the history of art.

Findings: Based on the investigation, the findings indicate that the illustrator of Masnavi al-Atfal (Mirza Mustafa) illustrated the characters of the stories related to divine prophets to some extent in accordance with the characteristics mentioned in the stories of the book (loyalty to the original text). However, in parts beyond the poem and by using the norms governing the society and personal taste and ideas, he has depicted images next to the main characters of the story (increasing the visual characters) and sometimes by reducing some characters or choosing a specific part of the story, to The illustration of the mentioned event has been discussed (reduction of visual characters).

Statement of the problem: Stone printing was introduced to Iran from the Qajar period (1249 AH) and subsequently played an important role in art, especially in the field of narrative illustration. Among them, one of the works has the illustration of Masnavi al-Atfal book. This work, which was a summary of Maulvi's narratives, was modified by Miftah al-Molk during the Qajar period in line with school literature, illustrated by an artist named Mirza Mustafa in 1309, and then published (preserved in Astan Quds Razavi Library with registration number 35594).

The purpose of the research: Masnavi al-Atfal, with its 44 images, is valuable among illustrated books, which largely reflects the beliefs and desires of the society of its time. This research aims to analyze the influence of the written text as well as the beliefs of the society, which Mirza Mostafa is considered to represent, by examini

ng the selection of characters in the depiction of the narratives related to divine prophets and the comparison between the written text and the production illustration.

Research Question: The main focus of the current research is to answer this question, to what extent there is a connection in the depiction of the characters mentioned in the written text and subsequently its reflection in the visual text of the stories related to the divine prophets, as well as the commonalities and differences. To what extent is it from the point of view of character selection in the images?

Research method: This research was written based on the descriptive-analytical method, and among the 44 illustrations related to 39 stories, only 8 illustrations are related to 7 stories, which was based on an analytical-adaptive study in the history of art.

Findings: Based on the investigation, the findings indicate that the illustrator of Masnavi al-Atfal (Mirza Mustafa) illustrated the characters of the stories related to divine prophets to some extent in accordance with the characteristics mentioned in the stories of the book (loyalty to the original text). However, in parts beyond the poem and by using the norms governing the society and personal taste and ideas, he has depicted images next to the main characters of the story (increasing the visual characters) and sometimes by reducing some characters or choosing a specific part of the story, to The illustration of the mentioned event has been discussed (reduction of visual characters).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lithography
  • Illustration
  • Personality selection
  • divine prophets
  • Masnavi-Al-atfal
  • Mirza Mostafa