بازخوانی سیر تحولات ابنیه اصفهان بر اساس نقاشیهای سفرنامه‌نویسان اروپایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه غیرانتفاعی امام جواد یزد

چکیده

گاهی با دیدن یک تصویر تاریخی از معماری شهر و اطلاعات مرتبط با آن در متون تاریخی و ... و قیاس با وضعیت کالبدی کنونی، می‌توان مواردی را دریافت که علاوه بر شناخت بهتر ابنیه، کمک شایانی در اقدامات آینده مربوط به چهره کالبدی شهر نیز خواهد کرد. شهر اصفهان از جمله شهرهای پررونق گذشته و حال است که همواره مورد توجه همگان به ویژه سفرنامه نویسان اروپایی بوده است. این موضوع که چگونه و چرا در دوره‌‌ای خاص ابنیه‌ای در شهر اصفهان پدید آمده و در دوره دیگر به کلی ازمیان رفته یا تغییراتی برآن وارد شده است جای تأمل و پژوهش بسیار دارد. پژوهش حاضر با هدف بازخوانی تحولات ابنیه اصفهان با توجه به گراورهای اروپاییان به ویژه سفرنامه نویسان پدید آمده است. این مقاله با بکارگیری روش‌های توصیفی ـ تحلیلی و پژوهش در متن و با تکیه به منابع کتابخانه‌ای پس از شرح مختصری از سفرنامه نویسان اروپایی و گراورها و عکسهای تاریخی آنان به بیان اطلاعات متون مختلف و وضع حال حاضر پرداخته است. بر اساس تصاویر سفرنامه‌ها می‌توان به تغییرات برخی از ابنیه مهم اصفهان از گذشته تا به حال و بعضی دیگر از ابنیه که به کلی از بین رفته یا بخشهایی از آن باقی ‌است دست یافت. قیاس میان وضع کنونی و گذشته ابنیه اصفهان با توجه به مجموعه تصاویر و گراورهای سفرنامه نویسان اروپایی سیر تحولات و جزئیات ابنیه موجود و ازمیان رفته شهر اصفهان را بهتر از صدها متن و نوشته روایت می‌کند. این مجموعه تصاویر یافته‌های ارزشمندی در دسترس محققان، برنامه‌ریزان، مرمتگران و... قرار می‌دهد تا بتوانند با آگاهی و ظرافت بیشتر در مسیر تصمیم‌گیری راجع به وضعیت کالبدی شهر اصفهان قدم بردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Re-reading the evolution of Isfahan buildings based on the drawings of European travel writers

نویسنده [English]

  • atefeh tayefi
Imam Javad Yazd Non-Profit Institute
چکیده [English]

Sometimes, by seeing a historical picture of the architecture of the city and related information in historical texts, etc., and comparing it with the current physical condition, one can get things that, in addition to better understanding the buildings, also help in future actions related to the physical appearance of the city. will do. The city of Isfahan is one of the prosperous cities of the past and present that has always been considered by everyone, especially European travel writers. The issue of how and why buildings appeared in the city of Isfahan in a particular period and in the other period completely disappeared or changed, there is much room for reflection and research.
The present study has been created with the aim of re-reading the developments of Isfahan buildings according to the engravings of Europeans, especially travel writers. This article uses descriptive-analytical methods and research in the text and relies on library sources after a brief description of European travel writers and their engravings and historical photographs to express the information of various texts and the current situation. Based on the pictures of travelogues, it is possible to change some of the important buildings of Isfahan from the past to the present and some other buildings that have been completely destroyed or parts of it remain.
The analogy between the current and past situation of Isfahan buildings, according to the collection of images and engravings of European travel writers, narrates the course of developments and details of existing and lost buildings in Isfahan better than hundreds of texts and writings. This collection of valuable findings makes available to researchers, planners, restorers, etc. so that they can walk with more awareness and delicacy in the decision-making process about the physical condition of Isfahan.
It is not possible to see the past of the city only from the circle of words. Sometimes a picture, painting or photo narrates more than thousands of writings that lead to recognizing the missing link in the evolution of the city's buildings. The paintings of European travel writers from the city of Isfahan, which is one of the most important and large cities in Iran from the past to the present, have a great value in a time when the camera has not yet arrived. In addition to helping to better understand the evolution of historical buildings in Isfahan, these paintings also have many anthropological points. This is also seen in the paintings of Eugene Flandin and Pascal Costa, who never depicted buildings and the city without humans.
Diolafova's images are in turn spectacular and masterpiece and can be studied and analyzed as a witness to the history of Isfahan. In order to know better and more about the evolution of buildings in Isfahan, in addition to the images of Eugene Flandin, Pascal Cost, Madame Diolafova, paintings by Jean Chardin, Tavernier, Kempfer, etc., they narrate information that is less accessible in the past texts and documents of this city.
In order to achieve this goal, the city of Isfahan, which has always been one of the largest and most important cities in Iran, recognizing the history and evolution of its buildings as one of the most rooted and famous cities in Iran, based on paintings by European travel writers is a matter for reflection. In this research, in two parts, after introducing the significant and important buildings and the destroyed buildings of Isfahan, finally, the findings in the heart of these images are also expressed by diagrams.
To know the cities, there are many study sources such as documents, paintings and historical photographs, etc. Paintings left by European travel writers during several historical periods are considered as a valuable document for understanding the developments of cities, especially cities such as Isfahan. Eugene Flandin and Pascal Costa, Madame Diolafova, Jean Chardin, Jean-Baptiste Tavernier, Cornelius Debrun, Kempfer have valuable paintings to better understand the buildings of Isfahan over time.
Understanding the evolution of buildings, both those that are lost today and those that are still standing and changes in the context of time based on the drawings of travel writers, is the issue that is addressed in this article.
The travelogues of European tourists also contain information about all the buildings observed in their time, which is worth studying. Despite such researches, however, no work has been formed that deals in detail with the developments of important buildings in Isfahan from the point of view of European tourists. This caused this article to re-read how tourists arrived, important engravings and the course of historical developments of Isfahan's iconic buildings based on tourists' views and changes in buildings up to the present era in this city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developments
  • buildings
  • Isfahan
  • painting
  • European tourists