مقایسۀ تطبیقی خلوت فردی تا جمعی در مسکن سنتی و معاصر «نمونۀ موردی: خانۀ داروغه و خانه پدر و دختر مشهد»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه معماری، مؤسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، مؤسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران.

چکیده

بیان‌مسأله: خلوت از مهم‌ترین ویژگی‌های یک خانۀ مطلوب و از نیازهای اساسی افراد در فضای مسکونی است و به معنای فرایندی است که در آن، بشر می‌تواند به تجربۀ خویشتن‌نگری دست یابد و دامنۀ ارتباطی خود با سایرین را تنظیم کند. باتوجه به اینکه انسان نیازمند فضاهایی با خلوت فردی و خلوت جمعی می‌باشد، بنابراین لازم است تعدادی از فضاها خلوت فردی را تأمین نموده و موجب آرامش انسان شوند و تعدادی از فضاها نیز خلوت جمعی را جهت ارتباط و تعامل با سایر افراد خانواده تأمین نمایند.

اهمیت و ضرورت: در صورت عدم توجه هم‌زمان به خلوت فردی و خلوت جمعی، نیازهای انسان به طور کامل تأمین نمی‌شود و فضای خانه به محیطی ناکارآمد تبدیل خواهد‌ شد. لذا شناخت و بررسی نحوۀ دستیابی به طیف خلوت در نمونه‌های موفق و به کارگیری آنها در جهت ایجاد تعادل میان خلوت فردی و جمعی امری ضروری است.

اهداف: هدف این مقاله شناخت طیف خلوت در فضای مسکونی و بررسی و مقایسۀ تطبیقی خلوت فردی تا جمعی در مسکن سنتی و معاصر می‌باشد.

سؤال پژوهش: جهت دستیابی به اهداف پژوهش، این پرسش‌ها مطرح است: جهت تأمین نیازهای انسان به چه طیفی از خلوت در فضای مسکونی نیاز است؟ خلوت فردی تا جمعی در خانه‌های سنتی و خانه‌های معاصر چگونه تحقق یافته‌است؟

روش‌تحقیق: پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی و از حیث روش، کیفی است. در گام اول با بررسی مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی، مدل مفهومی پژوهش استخراج شده‌است و در گام دوم از طریق مطالعات میدانی به مقایسۀ تطبیقی خلوت فردی تا جمعی در نمونه‌ای از دو گروه خانه‌های سنتی (خانۀ داروغه) و خانه‌های معاصر ایران (خانۀ پدر و دختر) پرداخته‌شده‌است.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد در خانه‌های سنتی از جمله خانۀ داروغه بیشتر به خلوت جمعی و در خانه‌های معاصر از جمله خانۀ پدر و دختر بیشتر به خلوت فردی توجه شده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Comparison of Individual to Collective Privacy in Traditional and Contemporary Housing "Case Study: Darogheh House and Father and Daughter House in Mashhad"

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Maryam Mojtabavi 1
  • Kimia Asadi 2
1 Assistant Professor of Architecture Department, Ferdows Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
2 Architecture department, Ferdows Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Statement of Problem: Privacy is one of the most important features of a desirable home and one of the basic needs of people in a residential space and means a process during which a person achieves regulation of how he interacts with others and experiences self-esteem. The comfort of the family and the possibility of proper communication of its members with each other and even with other relatives, requires privacy in housing; Because housing means a place where peace and tranquility flow, requires a kind of solitude. Due to the fact that human beings need spaces with individual privacy and collective solitude, so it is necessary for a number of spaces to provide individual privacy and bring peace to human beings, and a number of spaces also provide collective privacy for communication and interaction with other family members.
Importance and necessity of conducting research: If both individual and collective privacy are not considered at the same time, human needs will not be fully met and the home space will become an inefficient environment. Therefore, it is necessary to know and study how to achieve the range of privacy in successful examples and use them to create a balance between individual and collective privacy.
Aims of the article: The purpose of this article is to identify the range of privacy in residential space and to study and compare comparative individual to collective privacy in traditional and contemporary housing.
Research Question: In order to achieve the objectives of the research, the following questions are asked: What range of privacy is needed in a residential space to meet human needs? How is individual to collective solitude realized in traditional and contemporary homes?
Research Method: According to the subject, the present research is practical in nature and qualitative in terms of method. In the first step, it has been used through library and documentary studies to reach the theoretical foundations and study the research background. The authors first traced the lexical roots of housing and privacy and examined the theories related to each, then analyzed the content of the concept of privacy in housing and obtained a conceptual model of the research. In the second step, through field studies, case studies are examined and the realization of individual privacy and collective privacy in a sample of two groups of traditional houses (Darogheh house) and contemporary Iranian houses (father and daughter house). Has been studied. In the third step, through inferential analysis, privacy is compared in case samples and the obtained data are classified and presented in a table.
Conclusion: In the first step of this study, the spectrum of privacy in traditional and contemporary residential space has been studied and the findings show: on one side of the spectrum of privacy, individual privacy and on the other hand, collective privacy. While both belong to the same nature. Paying attention to one aspect of privacy alone creates spaces in which family members will either lose their privacy due to the lack of individual privacy or due to the lack of collective privacy necessary for social interactions and They do not have to be together. According to the issues raised in traditional houses, each member of the family was not assigned a private room, and due to the way the space was designed, the number of openings and entrances in each room was high, and this reduced and eliminated Going into solitude is personal; Also, in contemporary houses, with the disappearance of some spaces and also the personalization of spaces, collective solitude is eliminated and there is no tendency to gather together in a collective space. In the next step, through field studies, case studies (drug house and father and daughter house) are examined and the realization of individual and collective privacy in a sample of two groups of traditional houses and contemporary houses in Iran is studied. Is located. Analyzes show in the case study of a traditional house (drug house); The crypt has too much solitude, which leads to isolation, loneliness and boredom in this space; The kitchen and bathroom have a personal privacy that creates a personal space and a specific territory; The mezzanine, the winter solstice, the windbreak, and the window sill have a collective privacy that promotes interpersonal relationships with other family members and self-evaluation among others; The vestibule and the front have lost privacy, which creates a sense of congestion, aggression, and encroachment on the privacy of others. In the case of a contemporary house (father and daughter house); The warehouse has more privacy than needed, which leads to isolation, loneliness and boredom; The bedroom, the parents' room, and the bathroom have individual privacy that creates a border-area, personal independence, and personal space; The courtyard, kitchen and reception have a collective privacy that expands relationships with other family members; The hallway and the entrance filter have lost privacy, which causes congestion, encroachment and invasion on the privacy of family members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional house
  • contemporary house
  • individual privacy
  • collective privacy
  • pharmacy house
  • father and daughter house
-    آلتمن، ایروین، (1382)، محیط و رفتار اجتماعی: خلوت، فضای شخصی، قلمرو و ازدحام، ترجمه علی نمازیان، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
-    ارژمند، محمود؛ خانی، سمیه، (1391)، نقش خلوت در معماری خانه ایرانی، فصلنامه شهر ایرانی اسلامی، دوره 2، شماره 7.
-    اسماعیلی، سیده ناهید؛ شکوری، رضا، (1394)، بررسی هویت فرهنگی مسکن در مشهد در دونمونه موردی: خانه تاریخی (داروغه) و (امیری)، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری.
-    امینی، ندا؛ نوروزیان‌پور، هیربد، (1393)، خلوت و محرمیّت شناخت تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو مفهوم در معماری و شهرسازی، فصلنامه شهر ایرانی اسلامی، شماره 15.
-    اهری، زهرا؛ حبیبی، سید محسن؛ خسروخاور، فرهاد؛ ارجمندنیا، اصغر، (1367)، مسکن حداقل، تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی.
-    بانی مسعود، امیر، (1380)، معماری معاصر ایران، نشر هنر معماری قرن. 
-    بمانیان، محمدرضا؛ زندی، مسلم، (1396)، مسکن ایرانی و سبک زندگی، انتشارات اول و آخر.
-    بهشتی، سیدمحمد، (1386)، خانه و فرهنگ ایرانی، فصلنامه آبادی، شماره 55.
-    بیرانوند، لیلا، (1395)، تجلی مفهوم خلوت در خانه‌های ایرانی، انتشارات راه دکتری.
-    بیگدلی، حامد؛ باقری،محمد؛ اسدی، فرخ، (1397)، بررسی نقش خلوت در معماری خانه های سنتی، فصنامه معماری شناسی، دورۀ 1، شمارۀ 4.
-    پیرنیا، محمد کریم، (1387)، معماری ایرانی، انتشارات سروش دانش.
-    حجت، مهدی، (1387)، مجموعه گفتارهایی درباره خانه، مرکز هنر پژوهی نقش جهان.
-    چرمایف، سرج؛ الکساندر، کریستوفر، (1376)، عرصه‌های زندگی جمعی و زندگی خصوصی: به جانب یک معماری انسانی، ترجمۀ منوچهر مزینی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
-    خامنه‌زاده، حنانه، (1396)، مفهوم خلوت و چگونگی تحقق آن در زیست-جهان خانه ایرانی مطالعه تطبیقی آن در خانه ایرانی ماقبل مدرن و خانه مدرن ایرانی، مجلۀ باغ نظر، سال چهاردهم، شماره 49.
-    خسرویان، ا. (15 خرداد 1400). مصاحبه شخصی.
-    خوشفر، غلامرضا، (1375)، کاربرد شاخص‌های اجتماعی در توسعۀ مسکن، نشریۀ مسکن و انقلاب.
-    راپاپورت، آموس، (1384)، معنی محیط ساخته شده: رویکردی در ارتباط غیرکلامی، ترجمۀ فرح حبیب، انتشارات شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
-    شولتز، ک. ن. (1384)، مفهوم سکونت به سوی معماری تمثیلی. ترجمۀ امیر یاراحمدی، تهران: نشر آگه.
-    فرخ‌یار، حسین، (1392)، صد خانه صد پلان (ویژگی‌های معماری خانه‌های قدیمی در بافت‌های تاریخی (اقلیم گرم و خشک))، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان.
-    فرگاس، جوزف، (1947)، روانشناسی تعامل اجتماعی: رفتار میان فردی، ترجمه خشایار بیگی و مهرداد فیروز بخت، 1373، ابجد، تهران.
-    قاسم زاده، مسعود، (1389)، جایگاه پایه‌ای اتاق در طراحی مسکن، نشریه هنرهای زیبا، شماره 41.
-    قبادیان، وحید، (1389)، بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران.
-    قرآن کریم، سوره نحل، آیه 40 و آیه 80.
-    گیفورد، رابرت، (1378الف)، روانشناسی محیط‌های‌مسکونی، ترجمه وحید قبادیان، نشریه معماری و فرهنگ، شماره 2.
-    گیفورد، رابرت، (1378ب)، حریم خصوصی (نهان خواهی)، ترجمه اکبر سرداری زنوز، نشریه معماری و فرهنگ، شماره 8.
-    لنگ، جان، (1394)، آفرینش نظریه معماری (نقش علوم رفتاری در طراحی محیط)، ترجمه علیرضا عینی فر، انتشارات دانشگاه تهران.
-    مارکوس، کلر کوپر، (1382)، خانه به مثابه نماد خویشتن، ترجمه احد علیقلیان، فصلنامه خیال، شماره 5.
-    مسائلی، صدیقه، (1387)، نقشه پنهان به مثابه دست‌آورد باورهای دینی در مسکن سنتی کویری ایران، نشریه هنرهای زیبا، شماره37، 27-38.
-    میاواکی، مایومی، (1376)، ده پرسش از هشت معمار، ترجمه مهندسین مشاور جودت و همکاران، نشر خاک. 
-    نصیری، نگار، (1388)، مطالعه تطبیقی مفهوم خلوت در خانه درونگرای ایرانی و خانه برونگرای غربی، نشریه هنرهای زیبا، شماره 39.
-    Bates, A. (1964), Privacy- A useful concept? Social forces, Vol. 42, 432.
-    Becker, F. d. (1973). Study of spatial markers. Journal of personality and Social Psychology. 26 (3), 439-445.
-    Chapin, F. S. (1951). Some housing factors related to mental hygiene. Journal of Social Issues, 7, 164-171.
-    Ittelson, W. h., Proshansky, H. M., & Rivlin, L. G. (1970). A study of bedroom use on two psychiatric wards. Hospital and Community Psychiatry, 21 (6), 177-180.
-    Jurard, S. M. (1966), An exploratory study of body accessibility. British Journal of Social and Clinical Psychology, 5, 221-231.
-    Moore, Charles. (1974), The Place of House, USA, University of California Press, California.
-    Rapoport, A. (1972), Some perspectives on human use and organization of space. Paper presented at Australian association of social anthropologists, Melbourne, Australia.
-    Schwarz, D. (1968). The social psychology of privacy. American Journal of Sociology, 73, 741-752.
-    Shils, E. (1966), Privacy: Its constitution and vicissitudes. Law and Contemporary Problems, 31, 281-305.
-    Simmel, G. (1950): The Secret and the Secret Society. In: Wolff, K. H. (Ed.), The Sociology of Georg Simmel. New York: Free Press of Glencoe, 307-376.
-    Westin, A. (1970), A privacy and freedom, New York: Atheneum.