ارائه الگو برای استفاده از مکتب نگارگری قاجار در طراحی سبک بازی موبایلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هنراسلامی تبریز

2 هنر اسلامی تبریز

چکیده

چکیده

هدف: سبک گرافیکی یک بازی از مهمترین موارد در توسعه بازی است. سبک بصری یک بازی اغلب نقش مهمی در تجربه بازی بازیکن دارد و این یکی از مواردی است که بازی را جالب و سرگرم کننده می سازد و در نگاه اول، توجه مخاطب را به بازی جلب می کند. محققان در این پژوهش به بررسی سبک تعدادی از بازی های ساخته شده متاثر از نقاشی ها و فرهنگ کهن پرداخته اند و براساس الگوی پیگیری شده توسط این بازی ها، پس از بررسی ویژگی های مکتب نگارگری قاجار به نقاط قوت و ضعف آن در هرکدام از سبک ها پرداختند تا بتوانند لذت بازیکن در مواجهه با بازی را افزایش دهند. روش: این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر دو تجربه موفق پیشین بازی سازان در استفاده از نقاشی برای ساخت بازی به کمک چارچوب MDA بوده است. نتیجه گیری: مطالعه نشان می دهد که استفاده از مکتب نگارگری قاجار در طراحی به سبک فانتزی و انتزاعی، ارتباط موثرتری را میان طراحی و مخاطب از خود نشان می دهد اما طراحی به سبک انتزاعی و واقع گرایانه، همراه با چالش و خلاقیت بیشتری خواهد بود. محققان در ادامه دریافتند که تیم بازی سازی در طراحی به سبک فانتزی با مسائل و چالش های کمتری همراه است همچنین در این سبک، طراحی با کیفیت مطلوب تری همراه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a style design pattern in the mobile game of Qajar painting machine

نویسندگان [English]

  • Parisa Alikhani 1
  • Yoones Sekhavat 2
1 Islamic Art University of Tabriz
2 Islamic Art University of Tabriz
چکیده [English]

Providing a template for using the Qajar school of painting in designing a mobile game style

Abstract

Objective: The graphic style of a game is one of the most important things in game development. The visual style of a game often plays an important role in the player's game experience, and this is one of the things that makes the game interesting and entertaining, and at first glance, draws the audience's attention to the game. In this study, researchers have studied the style of a number of games made influenced by ancient paintings and culture, and based on the pattern followed by these games, after examining the characteristics of the Qajar school of painting, the strengths and weaknesses They dealt with it in each of the styles. Method: This study was a descriptive-analytical method based on two previous successful experiences of game developers in using drawing to make games. These two games have been time and essence, mountain, secret. Conclusion: The study shows that the use of Qajar school of painting in design in fantasy and abstract style, shows a more effective relationship between design and audience, but design in abstract and realistic style, with challenges and It will be more creative. The researchers further found that the game-making team in designing fantasy style is associated with fewer problems and challenges, and in this style, design will be associated with better quality.Keywords: Qajar school of painting, graphic style of the game, abstract style, fantasy style, realistic style, time game, game of the essence of the secret mountain.

Providing a template for using the Qajar school of painting in designing a mobile game style

Abstract

Objective: The graphic style of a game is one of the most important things in game development. The visual style of a game often plays an important role in the player's game experience, and this is one of the things that makes the game interesting and entertaining, and at first glance, draws the audience's attention to the game. In this study, researchers have studied the style of a number of games made influenced by ancient paintings and culture, and based on the pattern followed by these games, after examining the characteristics of the Qajar school of painting, the strengths and weaknesses They dealt with it in each of the styles. Method: This study was a descriptive-analytical method based on two previous successful experiences of game developers in using drawing to make games. These two games have been time and essence, mountain, secret. Conclusion: The study shows that the use of Qajar school of painting in design in fantasy and abstract style, shows a more effective relationship between design and audience, but design in abstract and realistic style, with challenges and It will be more creative. The researchers further found that the game-making team in designing fantasy style is associated with fewer problems and challenges, and in this style, design will be associated with better quality.Keywords: Qajar school of painting, graphic style of the game, abstract style, fantasy style, realistic style, time game, game of the essence of the secret mountain.

Providing a template for using the Qajar school of painting in designing a mobile game style

Abstract

Objective: The graphic style of a game is one of the most important things in game development. The visual style of a game often plays an important role in the player's game experience, and this is one of the things that makes the game interesting and entertaining, and at first glance, draws the audience's attention to the game. In this study, researchers have studied the style of a number of games made influenced by ancient paintings and culture, and based on the pattern followed by these games, after examining the characteristics of the Qajar school of painting, the strengths and weaknesses They dealt with it in each of the styles. Method: This study was a descriptive-analytical method based on two previous successful experiences of game developers in using drawing to make games. These two games have been time and essence, mountain, secret. Conclusion: The study shows that the use of Qajar school of painting in design in fantasy and abstract style, shows a more effective relationship between design and audience, but design in abstract and realistic style, with challenges and It will be more creative. The researchers further found that the game-making team in designing fantasy style is associated with fewer problems and challenges, and in this style, design will be associated with better quality.Keywords: Qajar school of painting, graphic style of the game, abstract style, fantasy style, realistic style, time game, game of the essence of the secret mountain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qajar school of painting
  • graphic style of the game
  • MDA Framework
  • abstract style
  • fantasy style
  • realistic style
  • time game