موضوعات = معماری
بازخوانی مفهوم ریزوم در آثار پیتر آیزنمن از منظر ژیل دلوز

دوره 3، شماره 8، خرداد 1401

10.30508/fhja.2023.544946.1110

بنت الهدی نامداری؛ سارا جلالیان؛ حسین اردلانی


مطالعۀ تزئینات و نقوش کاشی‌کاری آرامگاه خواجه ربیع مشهد

دوره 2، شماره 6، آذر 1400، صفحه 10-31

10.30508/fhja.2022.555276.1131

لاله خرازیان؛ سمیه کوه جانی گوجی


مطالعه تجمل‌گرایی در آثار هنری امویان در شام و اندلس

دوره 2، شماره 5، شهریور 1400، صفحه 10-31

10.30508/fhja.2022.543107.1108

الهام اکبری؛ ابوالقاسم دادور


بررسی عوامل موثر بر ایجاد و ارتقاء دلبستگی به مکان در کتابخانه های عمومی ایران

دوره 1، شماره 2، آذر 1399، صفحه 82-107

10.30508/fhja.2020.128064.1008

سیده مریم مجتبوی؛ مهسا نامدار فیض آبادی،؛ حامد آزادیون


مبانی نظری معماری اشراقی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 10-19

10.30508/fhja.2020.44492

سیدموسی دیباج